Strona główna » Wybory samorządowe 2014 » Na konwencji PiS-u Jan Balicki – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił program wyborczy

Na konwencji PiS-u Jan Balicki – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił program wyborczy

W czwartek, 16 października, w sali kina Regis odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego PiS,  podczas której zaprezentowano program wyborczy oraz kandydatów do rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz na burmistrza Bochni. Swój program wyborczy przedstawił Jan Balicki, który jest kandydatem bezpartyjnym na włodarza Solnego Grodu, mającym bezwarunkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej prezentujemy przemówienie z wystąpienia na konwencji PiS-u Jana Balickiego, kandydata na burmistrza miasta Bochnia:

Przygotowany przez nas program obejmuje osiem grup zadań, jednak koncentruje się głównie na rozwiązywaniu bieżących problemów i przede wszystkim na podnoszeniu jakości życia mieszkańców Bochni. Lepsze drogi, chodniki, sprawne funkcjonowanie instytucji samorządowych są tylko środkiem prowadzącym do tego celu. W rozsądnych proporcjach, nasz program skupia się również na działaniach perspektywicznych, czy nawet wizjonerskich, ukierunkowanych na rozwój miasta. Niektóre z nich wymagają consensusu społecznego i wieloletnich, konsekwentnych działań, gdyż nie jest możliwa ich realizacja w jednej kadencji. Dla niektórych zamierzeń nawet dwie kadencje to zbyt krótki okres czasu. Wprawdzie władze miasta się zmieniają, ale życie toczy się dalej. Tym bardziej jest to ważne, że ekonomiczne skutki podejmowanych działań mieszkańcy Bochni często ponoszą znacznie dłużej.

Za najcenniejszy kapitał Bochni uznaliśmy kapitał ludzki i jego potencjał rozwojowy. Z tego względu naszym priorytetem są działania mające zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców, poprawę jakości ich życia – obecnych i przyszłych pokoleń, a także tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu opartemu na wiedzy i informacji oraz przedsiębiorczości.

Mamy świadomość, że obok pracowitości bochnian oraz aktywności lokalnych pracodawców, przedsiębiorczość jest głównym źródłem pomyślności mieszkańców i drogą do rozwoju naszego miasta. Bocheński samorząd winien, powiem więcej – musi – zapewnić lokalnym pracodawcom sprzyjające warunki, dające szanse dalszego rozwoju. Chcemy stworzyć gminę przyjazną inwestorom, stosując różne mechanizmy wspierające, będące w dyspozycji urzędu. Musimy też zwiększyć, ale do racjonalnych granic, promocję naszego miasta, tak by zachęcić nowych przedsiębiorców do inwestowania w Bochni. Zaowocuje to w przyszłości stanowiskami pracy dla mieszkańców, które obok rodziny stanowią fundament ich bezpieczeństwa ekonomicznego.

O bezpieczeństwo ekonomiczne młodych ludzi chcemy zadbać już teraz, zapewniając młodzieży lepsze kształcenie i odpowiednią orientację zawodową, by wybór zawodu powiązany był przede wszystkim z indywidualnymi predyspozycjami i aspiracjami uczniów oraz z rzeczywistymi potrzebami i możliwościami zatrudnienia bocheńskiego rynku pracy.

Niezbędne są także działania minimalizujące zagrożenie mienia przedsiębiorców oraz mieszkańców przez podtopienia i zalewanie, zwłaszcza w rejonie ulicy Partyzantów i wzdłuż potoku Murowianka. Kontynuować będziemy także rozbudowę monitoringu i inne działania poprawiające poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Wiele uwagi zamierzamy poświęcić wsparciu bocheńskich rodzin, które uznajemy za szczególną wartość. Dla zrównania szans socjalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz bezpieczeństwa demograficznego, zwiększymy dostępność i zakres świadczeń ujętych w zainicjowanej przez nas Bocheńskiej Karcie Rodzinnej. Dla polepszenia warunków zamieszkania podejmiemy zabiegi związane z poprawą stanu technicznego kamienic miejskich.

Zwiększymy wpływ mieszkańców na decyzje podejmowane w mieście. Będziemy sprzyjać tworzeniu mechanizmów i zachowań charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego. Służyć temu będzie wprowadzenie form budżetu obywatelskiego, na który przeznaczymy do ok. 1% wydatków budżetowych. Zamierzamy też uwzględniać opinie przedstawicieli młodych ludzi na temat działań , które ich dotyczą oraz systematycznie zwiększać ilość środków finansowych przeznaczonych na grantowe projekty realizowane przez stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.

Naszym dalekosiężnym celem jest bowiem dążenie do stworzenia solidarnej wspólnoty lokalnej, skupionej wokół bogatej historii naszego miasta, jego rozwoju oraz tworzeniu przyjaznych warunków życia mieszkańców. Przez wspólną troskę o nasze wspólne mienie i dobra, współuczestnictwo mieszkańców  w dbałości o zieleń osiedlową oraz poprawę estetyki Rynku i otoczenia, zamierzamy również kreować pozytywny wizerunek miasta.

Nowe szanse dla rozwoju Bochni stworzyło umieszczenie bocheńskiej kopalni soli na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. By ich nie zaprzepaścić konieczne są działania, które dostosują infrastrukturę miasta do systematycznie rosnącej liczby turystów i harmonijnie połączą funkcje centrum życiowego mieszkańców oraz przyjaznego ośrodka turystycznego. W ten sposób, poprzez rozwój ruchu turystycznego zamierzamy nie tylko zachować nasze narodowe dziedzictwo, ale także raz jeszcze właściwie wykorzystać solny skarb, by dobrze służył także przyszłym pokoleniom. Naszą nową propozycją są działania ułatwiające mieszkańcom stworzenie sieci kwater prywatnych, poszerzające jednocześnie źródła ich dochodów oraz bazę noclegową dla turystów.

W interesie ogółu mieszkańców jest rewitalizacja, w pierwszym rzędzie ścisłego centrum miasta     i przylegających terenów. Stwarza bowiem szansę przyciągnięcia do niego turystów przybywających do kopalni, a potencjalnym inwestorom przygotowanie ciekawej i opłacalnej oferty usługowo – kulturalnej, zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców Bochni. Wiąże się z tym jednak konieczność tworzenia odpowiedniego ekologicznego i estetycznego klimatu przestrzeni publicznej, zwłaszcza centrum i głównych miejsc odwiedzanych przez turystów (Rynek, dworzec, Planty, otoczenie szybów i Bazyliki). Z nadzieją więc oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu Planu Kompleksowej Rewitalizacji Śródmieścia oraz przedstawienia sposobów wykorzystania miejsc historycznych, związanych z górnictwem soli i dostosowania ich do nowych funkcji.

Przewidywany na 2016 rok „najazd” młodych ludzi, uczestników Światowych Dni Młodzieży, stanowić będzie bowiem nie tylko wielkie wyzwanie organizacyjne i przygotowanie się do przyjęcia tysięcy ludzi, ale także olbrzymią, być może niepowtarzalną szansę promocji Bochni na całym świecie. Wymaga to dodatkowo nowego spojrzenia na funkcjonowanie i zarządzanie miastem, także pod kątem możliwości gastronomii, kultury, sportu, miejsc noclegowych, wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

Konieczne jest poprawa komunikacji w mieście oraz  przygotowanie nowych miejsc parkingowych. Kluczowym problemem do rozwiązania staje się zapewnienie płynności ruchu pojazdów w centrum, jednak jego optymalne rozwiązanie określimy po opracowaniu projektu organizacji ruchu w mieście.

Niezbędne staje się także stworzenie dogodnych połączeń komunikacyjnych miasta z arteriami komunikacyjnymi. Obok modernizowanej linii kolejowej za takie uważamy budowę łącznika autostradowego, dokończenie drogi KN2 oraz budowę zjazdu z obwodnicy w południowo-wschodniej części miasta. Zadaniem na przyszłość jest rozpoczęcie prac przy projekcie nowej drogi wzdłuż Raby, która połączy zjazd z autostrady z przemysłowym rejonem ul. Partyzantów.

By plany te zrealizować, konieczne będą szerokie i zapewne niełatwe konsultacje społeczne. Wymaga to perspektywicznego myślenia i jednocześnie zdecydowanego zwiększenia roli dialogu oraz konsensusu społecznego w wypracowaniu rozwiązań strategicznych problemów i kształtowaniu naszej bocheńskiej przestrzeni publicznej. Kto chce bowiem budować miasto, musi słuchać ludzi, by uzyskać ich przyzwolenie i nie utknąć w paraliżu protestów społecznych. Niewątpliwie muszą być to rozwiązania kompromisowe, spójnie łączące potrzeby ruchu turystycznego z potrzebami i wygodą mieszkańców, uwzględniające także interesy inwestorów.

Dbałość o ekologię i finanse publiczne nakazują nam opracowanie wieloletniego programu zmniejszenia energochłonności budynków publicznych, oświetlenia miasta oraz wykorzystania ekologicznych źródeł energii, by obniżyć koszty eksploatacji. Trzeba też powrócić do inicjatywy wykorzystania funduszy norweskich przeznaczonych na termomodernizację obiektów publicznych. Uporządkowania, inwentaryzacji stanu prawnego i właściwego nadzoru wymagają także tereny i budynki byłych właścicieli narodowości żydowskiej, by w dziwnych okolicznościach nie uszczuplano majątku gminy.

Wszystkie te działania wymagać będą znacznych nakładów finansowych. By je uzyskać zamierzamy zwiększyć liczbę rozstrzygnięć dokonywanych drogą przetargów nieograniczonych, poprawić przejrzystości finansów publicznych, pracy Urzędu Miasta i gospodarowania mieniem komunalnym. Możliwie dużą część potrzebnych środków finansowych zamierzamy pozyskać, występując przy realizacji projektów o wsparcie ze środków unijnych. Niestety, sporo projektów trzeba będzie dopiero przygotować, gdyż gotowych do bezpośredniej realizacji jest niewiele.

Dostrzegamy znaczenie oświaty i wychowania dla rozwoju przyszłych pokoleń, będziemy więc kontynuować dotychczasowe działania, prowadzące do wzrostu poziomu wiedzy dzieci i młodzieży. Ułatwimy dzieciom dostęp do przedszkoli, by zapewnić odpowiednią opiekę przedszkolną dla dzieci pracujących rodziców. Będziemy wspierać rodziców w ich wychowawczej roli i w dążeniach do harmonijnego rozwoju i kształtowania osobowości ich dzieci. Zapewnimy w tym celu odpowiednią ofertę działań miejskich podmiotów edukacyjnych i instytucji oraz ich doposażenie.

Będziemy też wspierać miejskie placówki kultury i sportu, ich bazę, działania oraz inicjatywy obywatelskie w kształtowaniu kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, aktywnych form wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. W tym celu będziemy wspomagać inicjatywy szerzące oświatę zdrowotną oraz inne działania SPM ZOZ, w zakresie jakości świadczonych usług medycznych i profilaktyki.

Nasze dążenie do harmonijnego rozwoju w poszczególnych sferach życia gwarantuje, że ów rozwój może być nie tylko trwały i stabilny, ale będzie urzeczywistniał trwałą jakość życia mieszkańców naszego miasta.

Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych do realizacji. Poprzez dotychczasowe nasze działania i osiągnięcia , zwłaszcza w okresie kadencji w latach 2006-2010 pokazaliśmy, że potrafimy zadbać o rozwój miasta

                        MY DOTRZYMUJEMY OBIETNIC WYBORCZYCH.

WIĘC ZRÓBMY TO WSPÓLNIE – DLA NAS, DLA NASZYCH DZIECI, WNUKÓW I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.    

DLA BOCHNI!

Czytaj także:
Dlaczego Adam Korta kandyduje na burmistrza Bochni z KWW Razem Dla Bochni, a nie z Platformy Obywatelskiej?;
Adam Korta – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił jeden z filarów swojego programu wyborczego – zdjęcia;
Adam Korta w przypadku podwójnej elekcji pokryje koszty wyborów uzupełniających;
Adam Korta będzie kandydował na burmistrza Bochni – materiał TV i zdjęcia;
Jan Balicki kandydatem PiS-u na burmistrza Bochni – zdjęcia;
Kolejny kandydat na włodarza Bochni: Stanisław Bukowiec i zarys jego programu wyborczego;
Pierwszy oficjalny kandydat na burmistrza Bochni – Wojciech Zastawniak.

Zobacz także

Starosta oraz uczniowie sprzątali Puszczę Niepołomicką

Wszystkie śmieci są nasze! – pod takim hasłem Powiat Bocheński włączył się w 30 Akcję Sprzątania Świata organizowaną ...

2 komentarze

  1. Ustawienie, przez Jana Balickiego, Radnego obecnej kadencji, realizacji drogi „nad Rabą” na ostatniej 11 pozycji priorytetów komunikacyjnych oraz brak propozycji wykonania kolejnych MPZP i budowy mieszkań socjalnych-komunalnych, a także nie zajęcie czytelnego stanowiska w kwestii racjonalizacji kosztów (utworzenie jednej Spółki z obecnych 3-ech) i przyszłości BKS-u, świadczy o nie znajomości wazności tych tematów dla mieszkanców Oś.Proszowskie i Bochni, co bedzie miało przełożenie w głosowaniu na stanowisko Burmistrza GMBochnia. Osobiście-Kolego, może i nie powołasz , b.Burmistrza na stanowisko Z-cy ale program, który ogłosiłeś świadczy o Jego wpływie;

  2. jeszcze tutaj cię nie było dziwaku-idż urzędasie niespełniony do nfz-u i się poddaj leczeniu psychiatrycznemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code