Strona główna » Wybory samorządowe 2014 » Adam Korta – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił jeden z filarów swojego programu wyborczego – zdjęcia

Adam Korta – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił jeden z filarów swojego programu wyborczego – zdjęcia

Podczas środowej konferencji prasowej w Klubokawiarni Barcelona Adam Korta, kandydat na burmistrza miasta Bochnia, przedstawił jeden z czterech modułów programu wyborczego. Adam Korta zaczął od zaprezentowania czwartego filaru programu wyborczego, który jest zatytułowany „Bochnia – miasto wspierające aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców”.


Poniżej prezentujemy czwarty filar programu wyborczego KWW „Razem dla Bochni”, który chce realizować Adam Korta, kandydat na włodarza Solnego Grodu.

  • Pozyskamy środki krajowe oraz z nowej perspektywy unijnej na realizację projektów pozwalających na rozwój miasta z jednoczesnym wykorzystaniem partnerstwa publiczno – prywatnego

Według Rankingu Gmin Małopolski sporządzonego przez MISTiA środki europejskie na jednego mieszkańca to 98 pozycja Bochni czyli ok. 120 zł podczas gdy lider rankingu Gmina Muszyna to prawie 1500 zł na mieszkańca. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2013 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Możecie Państwo zauważyć że w ciągu ostatnich lat Bochnia nie wykorzystała w pełni możliwości jakie dawała perspektywa finansowa 2007-2013.

Moim zdaniem powodów takiej sytuacji jest kilka m.in. brak w UM wyspecjalizowanej komórki zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z UE. Jedną z moich pierwszych decyzji będzie powołanie tego typu jednostki ponieważ czas aby przygotować się do nowej perspektywy 2014-2020 już dobiega końca a Bochnia nie jest na to przygotowana.

Deklaruję że w następnym dniu po zaprzysiężeniu podejmę intensywne działania polegające na zmianach organizacyjnych zmierzających do powołania tego typu jednostki.

Pozyskanie środków z UE jest jedyną szansą aby zrealizować większość kluczowych inwestycji.

Fundusze unijne dla Polski na lata 2014-2020 to 330 mld złotych.

Program Regionalny Województwa Małopolskiego to ponad 11 mld złotych pomoc finansowa skoncentrowana zostanie na wsparcie małych średnich przedsiębiorstw (usługi doradcze, szkolenia, dotacje, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i klastrów), rewitalizacji miast (ponad 800 mln zł wystarczy pozyskać 1,5% tej puli aby zrewitalizować rynek, planty wraz z Zamkiem Żupnym), ochrona dziedzictwa kulturowego (środki na remont budynków zabytkowych), ochrony środowiska (np. środki na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z ogrzewania mieszkań), transport, rynek pracy ( tworzenie nowych miejsc pracy), edukacja( wsparcie dla szkół).

Planuję wykorzystać również środki z takich programów jak:

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na rozwój infrastruktury środowiskowej np. Bochnia ma problemy z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni można pozyskać środki na instalacje do zagospodarowania tych odpadów i przetworzenie ich na energię elektryczną bądź cieplną. Należy wdrożyć już przygotowaną przez MPWiK koncepcję zagospodarowania tych odpadów której koszt wyniesie ponad 50 mln zł przy założeniu że można będzie pozyskać do 85 % dotacji koszty jakie obciążą budżet miasta to ok. 8 mln zł.

Poprawę jakości środowiska miejskiego np. redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez dofinansowanie zmian systemów ogrzewania. Bochnia od wielu lat zmaga się z niską emisją w okresach jesienno-zimowych wzrasta zanieczyszczenie powietrza w wyniku ogrzewania mieszkań węglem kamiennym.

Zabezpieczanie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi (budowa kanalizacji burzowej), systemy zarządzania klęskami żywiołowymi. Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, drogi wylotowe).

Nowe zasady wykorzystania funduszy UE powodują, że częściej będą to środki zwrotne. Samorządom będzie trudniej znaleźć pieniądze niż dotychczas, więc trzeba poszukiwać alternatywnych rozwiązań finansowych; np. trzeba będzie zaciągać pożyczki bankowe lub szukać partnera prywatnego.

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE.

  • Będziemy aktywnie poszukiwać następnych inwestorów do Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz stworzymy Centrum Obsługi Inwestora pozwalające usprawnić proces przygotowania inwestycji , nawiążemy współpracę z Gminą Rzezawa zmierzającą do utworzenia kolejnej Strefy Gospodarczej znajdującej się w Krzeczowie (na przeciwko BSAG)

Władze Bochni powinny aktywnie poszukiwać nowych inwestorów do BSAG wymaga to ciągłego monitorowania zmian zachodzących w poszczególnych branżach gospodarki, monitorowania planów polskich i zagranicznych firm związanych z nowymi inwestycjami. Należy w trakcie bezpośrednich spotkań przekonywać firmy o tym, że Bochnia wraz ze swoimi atutami gospodarczymi, może zaoferować lepszy rozwój biznesu niż inne miasta. W wielu polskich gminach powstały tego rodzaju strefy i tylko od aktywności władz i opracowania kompleksowej strategii obsługi inwestorów przez UM zależy czy firma wybierze Bochnię czy np. Niepołomice. Dlatego jedną z priorytetowych decyzji będzie stworzenie w UM tego typu komórki.

Jednym z moich postulatów wyborczych jest również współpraca z Gminą Rzezawa w celu utworzenia kolejnej strefy Gospodarczej w Krzeczowie aby stworzyć jeden duży kompleks i zwiększyć szanse mieszkańców Bochni na znalezienie zatrudnienia. Przykładem może być Niepołomicka Strefa Inwestycyjna która ma 540 ha powierzchni. Funkcjonuje tam obecnie blisko 60 firm, zatrudniających ok. 5,2 tys. osób. Dlatego jak Państwo widzicie warto powiększyć strefę zwiększając ofertę dla inwestorów.

  • Stworzymy system zachęt dla już działających w Bochni firm aby stworzyć klimat do zwiększania zatrudnienia

Gospodarka Bochni powinna opierać się na rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przyszłość Bochni nie powinna zależeć wyłącznie od 2-3 wielkich zakładów produkcyjnych. Jest wiele możliwości prowadzenia biznesu w Bochni, poczynając od handlu, a kończąc na firmach usługowych lub technologicznych. Dlatego polityka podatkowa miasta powinna wspierać drobnych oraz średnich przedsiębiorców. Stawki podatku od nieruchomości powinny być zróżnicowane. Dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób powinny zostać obniżone o 2, 56 zł (do 15 zł za 1m2), a dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób o 1,56 zł poniżej stawki podstawowej (czyli do 16 zł za 1m2). Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców powinien ulegać obniżeniu o 0,25 zł za 1m2 za każde nowo powstałe miejsce pracy, które zostanie utrzymane przez kolejne 12 miesięcy na podstawie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu. Tym samym wsparci zostaną również przedsiębiorcy, którzy nie obchodzą przepisów kodeksu pracy poprzez zatrudnianie pracowników na tzw. „umowy śmieciowe”. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z maksymalnej ulgi w tym zakresie wynoszącej do 2, 56 zł na 1m2 (czyli do ostatecznej stawki nie mniejszej niż 16 zł za 1m2).

Obniżki podatku od nieruchomości dla drobnych oraz średnich przedsiębiorców

(stawki za 1 m2)

17,56 zł dla mniej niż 50 pracownikówpodatek wynosi 16,00 zł
17,56 zł dla mniej niż 10 pracownikówpodatek wynosi 15,00 zł

 

  • Stworzymy inkubator przedsiębiorczości dla nowych i małych firm, co pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy dla młodych ludzi

Planuję stworzenie inkubatora przedsiębiorczości który wspierałby prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej na terenie miasta przez małe firmy. Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki środkom dostępnym w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, inkubator będzie instytucją otoczenia biznesu, wspierającą osoby prowadzące już działalność gospodarczą a przede wszystkim osoby dopiero rozpoczynające tego typu działania. Inkubator ułatwia funkcjonowanie początkującemu przedsiębiorcy poprzez udostępnienie usług doradczych, szkoleniowych i , administracyjnych zlokalizowanych w jednym miejscu. Stworzenie inkubatora przyczyni się do rozwijania przedsiębiorczości na terenie Bochni, tworzenie nowych miejsc pracy, jak również zwiększanie wpływów z podatków do budżetu miasta. Z danych statystycznych wynika że mikro i małe przedsiębiorstwa wypracowują 47 % PKB. Inkubator można zlokalizować w zniszczonej kamienicy przy rynku i wykorzystać środki z UE i budżetu państwa na remont z uwzględnieniem partnerstwa prywatno-publicznego.

  • Wdrożymy budżet partycypacyjny co pozwoli na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Bochni

Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Bochni. Docelowo planuję przeznaczyć 1,5 mln zł w zależności od kondycji finansowej budżetu miasta. Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

  • Będziemy wspierać aktywizację osób 60 + poprzez wspieranie działalności np. Klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku

Obserwujemy coraz większą dynamikę starzenia się społeczeństwa, również na terenie naszego miasta. Jednak osoby starsze chcą w dalszym ciągu aktywnie funkcjonować w życiu publicznym miasta. Należy wspierać również finansowo jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do działań służących na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji seniorów. Dlatego proponuję wydzielenie z budżetu miasta pewnej puli środków na wspieranie działań dla seniorów (Klubów Seniora i UTW) w formie otwartych konkursów ofert. Myślę również że warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób w wieku emerytalnym, włączając ich w proces opiniowania kluczowych dla miasta inwestycji poprzez stworzenie Miejskiej Rady Seniorów. Rady seniorów, jako ciała konsultacyjne działają już w ponad 60 miejscowościach w Polsce. Mogą one odegrać ważną rolę w wypracowywaniu rozwiązań przyjaznych starszym mieszkańcom i wzmocnić głos seniorów w lokalnej debacie.

  • Będziemy pomagać w krzewieniu kultury fizycznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe takie jak Bocheński Klub Sportowy

Proponuję przeznaczenie dodatkowej kwoty środków na zwiększenie funduszu na rzecz krzewienia kultury fizycznej. Środki na ten cel mogą pochodzić z nadwyżek finansowych spółek miejskich będących w dobrej kondycji finansowej. Burmistrz powinien również aktywnie angażować się w pozyskiwanie strategicznych sponsorów wspierających sztandarowe dyscypliny sportu.

  • Obniżymy podatek od środków transportowych

Obniżenie stawek podatkowych od środków transportu będzie formą wsparcia dla firm transportowych z terenu Bochni aby ułatwić im rozwój. Niższe stawki pozwolą przyciągnąć inne firmy transportowe promując nasze miasto oraz BSAG, jako miejsce atrakcyjne do prowadzenia tego typu działalności. Na terenie naszego kraju funkcjonują już tego typu rozwiązania, wprowadziło je kilka gmin i zaobserwowano już pozytywne efekty poprzez zwiększenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego Gm. Suchy Las Gm. Miasto Bochnia
Samochód ciężarowy o DCM pow. 3,5 do 5,5 tony włącznie 150,00 zł 763,00 zł
Samochód ciężarowy o DCM pow. 5,5 do 9 ton włącznie 280,00 zł 1270,00 zł
Samochód ciężarowy o DCM pow. 9 i poniżej 12 ton 380,00 zł 1523,00 zł
  • Obniżymy podatek śmieciowy dla osób segregujących śmieci poprzez podzielenie miasta na obszary co znacząco może obniżyć koszty wywozu śmieci

Wielokrotnie w trakcie spotkań z mieszkańcami Bochni poruszana była kwestia opłat za wywóz śmieci. Zwłaszcza, iż większość osób płaci teraz znacznie więcej niż płaciło przed wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej. W 2013 r. byłem jednym z nielicznych radnych który w głosowaniu nad liczbą rejonów głosował nad podziałem miasta na kilka mniejszych obszarów. W swoim programie wyborczym proponuję więc powrót do tamtej wizji i podzielenie miasta na kilka mniejszych rejonów przez co możemy zwiększyć konkurencję wśród firm wywożących śmieci, a jak Państwo wiecie większa konkurencja powoduje spadek cen. Niższe stawki zaproponowane przez firmy pozwolą na obniżenie opłat pobieranych od mieszkańców, możemy również wprowadzić system naliczania opłat uzależniony od liczby członków rodziny (obniżenie stawek dla rodzin wielodzietnych) oraz osób segregujących śmieci.

Zobacz również:
Adam Korta w przypadku podwójnej elekcji pokryje koszty wyborów uzupełniających;
Adam Korta będzie kandydował na burmistrza Bochni – materiał TV i zdjęcia;
Jan Balicki kandydatem PiS-u na burmistrza Bochni – zdjęcia;
Kolejny kandydat na włodarza Bochni: Stanisław Bukowiec i zarys jego programu wyborczego;
Pierwszy oficjalny kandydat na burmistrza Bochni – Wojciech Zastawniak.

Zobacz także

Brzesko: Zamaskowany mężczyzna zaatakował nastolatków i ukradł rower

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 24-letni mieszkaniec Brzeska, który zaatakował spacerujących nastolatków. Zamaskowany i rozjuszony mężczyzna podszedł ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code