Strona główna » Wydarzenia » Starostwo odpowiada Związkom Zawodowym Szpitala

Starostwo odpowiada Związkom Zawodowym Szpitala

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2013 r. (data wpływu 29.04.2013 r.) w sprawie,  zdaniem organizacji związkowych m.in. nieuzasadnionego zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Ekonomicznego Pana Bogdana Szumańskiego, informuję iż w tej sprawie złożone zostało na ręce Pana Starosty wyjaśnienie ze strony Dyrektora SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

Zatrudnienie Pana Bogdana Szumańskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych ściśle wiązało się z ograniczeniem liczby pracowników jakie miało miejsce w ostatnich miesiącach. W 2012 r. zwolnione zostało stanowisko Kierownika ds. Technicznych. Od tego czasu Szpital poszukiwał osoby na to stanowisko m.in. poprzez ogłoszenie umieszczone w tym względzie na stronie internetowej. Tymczasowo takie stanowisko powierzone zostało jednemu z pracowników technicznych. Dodatkowy zakres obowiązków, jaki został nałożony na tego pracownika, ograniczał możliwość rzetelnego ich wykonywania, w szczególności w tak istotnej dla funkcjonowania Szpitala sferze, do której należą m.in. bieżące przeglądy i serwis urządzeń medycznych, czy też nadzór nad istniejącą infrastrukturą. Ponadto z końcem marca 2013 r. z administracji Szpitala zwolniona została Pani Kierownik ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. W jej miejsce również nie został powołany nowy pracownik. Tak więc wg Dyrektora  zakres obowiązków Pana Bogdana Szumańskiego obejmuje w szczególności nadzór nad zagadnieniami i pracą komórek organizacyjnych pozostających dotychczas  bez nadzoru. Jego praca nie będzie się ograniczała do kwestii tylko i wyłącznie ekonomicznych, ale przede wszystkim będą to sprawy eksploatacyjne związane między innymi z prowadzonymi inwestycjami i realizowanymi projektami a także kwestie związane z zarządzeniem jakością, w tym zwłaszcza uzyskaniem przez Szpital akredytacji, która powinna wpłynąć na poprawę jakości  dostarczanych usług. Pan Bogdan Szumański został zatrudniony na okres próbny 3 miesięcy, a jego  wynagrodzenie jest dużo niższe, niż wynagrodzenie przypadające łącznie kierownikom na zwolnionych funkcjach, co realnie stanowi oszczędność dla Szpitala. Samo zaś stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych funkcjonuje w strukturze organizacyjnej już od wielu lat.

W kwestii dotyczącej zatrudnienia w Szpitalu radców prawnych przedstawione informacje przez Dyrektora wskazują, iż w momencie objęcia stanowiska przez  niego stanowiska w Szpitalu zatrudnionych było już dwóch prawników w tym jeden radca prawny. Ze względu na ograniczoną możliwość współpracy ze Szpitalem obecnego radcy prawnego, jego stanowisko zostało rozdzielone na dwa osobne,  przy czym nie wiązało się z dodatkowymi wydatkami dla Szpitala, gdyż istniejące wynagrodzenie radcy prawnego zostało również rozdzielone na dwie osoby. Rola zatrudnionych w Szpitalu radców prawnych sprowadza się również w dużej mierze do prowadzenia spraw sądowych w wyniku roszczeń pacjentów dotyczących usług świadczonych przez Szpital w latach poprzednich. Obecnie Szpital jest stroną 8 spraw sądowych na łączną przewidywaną kwotę ok. 2.317.405,00 zł. Ponadto w stosunku do kilku pracowników Szpitala toczą się również postępowania karne.
Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia pracowników i ich premii, to z informacji otrzymanych od Dyrektora wynika, iż obowiązujący obecnie % wysokość premii obowiązuje od października 2012 r. Do chwili obecnej, pomimo braku realnego zwiększenia kontraktu z NFZ, premie zostały utrzymane na istniejącym poziomie. W planie finansowym na 2013 r. przewidziano dla pracowników premię w kwocie 1 126 550,22 zł. Przy wysokości premii wypłaconej pracownikom za 2012 r. w wysokości 734 987,72 zł stanowi to realne zwiększenie wynagrodzenia pracowników w roku 2013 o ok. 35% w stosunku do roku 2012 r. Dalsze zwiększenie wynagrodzenia jest możliwe tylko w sytuacji zwiększenia wpływów z działalności Szpitala.
W innym przypadku takie działanie może skutkować jego zadłużeniem, co z kolei stanowiłoby podstawę do obowiązkowego przeprowadzenia komercjalizacji. Takie działanie jest również zagrożeniem, ze względu na rozpoczynający się proces kontraktowania z NFZ i niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych z tym związanych, od którego wyniku zależy perspektywa finansowa na kolejne 3 lata.

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, iż od czasu objęcia przez niego funkcji odbyło się kilka spotkań ze związkami zawodowymi. Ostatnie miało miejsce w ostatnim tygodniu marca 2013. Na tym spotkaniu omawiano m.in. kwestie premii. Podczas tego spotkania, ustalono termin kolejnego spotkania na 15.05.2013, na które zostaną wysłane do związków oficjalne zaproszenia. Takie spotkania wg informacji Pana Dyrektora odbywały się również cyklicznie z poszczególnymi ordynatorami Szpitala, czy też pielęgniarkami oddziałowymi.

Mam nadzieję, że zawarte powyżej wyjaśnienia Państwa usatysfakcjonują i rozwieją wszelkie wątpliwości.
Ponadto informuję, że  Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzi ciągły nadzór nad działalnością SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej. Mając na uwadze dobro Szpitala i mieszkańców naszego powiatu jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, sugestie i uwagi z Waszej strony dotyczące funkcjonowania Szpitala.

Napisało w swojej odpowiedzi Starostwo powiatowe w Bochni.

Zobacz także

Brzesko: Kryminalni zatrzymali poszukiwanych listami gończymi

Brzescy policjanci każdego dnia wykonują wiele czynności zmierzających do zatrzymania osób, które chcąc uniknąć kary za swoje ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code