Strona główna » News » Umowa ws. Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej podpisana – wizualizacje i galeria zdjęć

Umowa ws. Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej podpisana – wizualizacje i galeria zdjęć

Dzisiaj, czyli 8 kwietnia, w bocheńskim starostwie została podpisana umowa pomiędzy powiatem, miastem a wykonawcą prac – firmą “WOL-GAZ”, dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej, której główny cel stanowi aktywizacja lokalnego rynku pracy przy równoczesnym wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich nowym przedsiębiorstwom pod działalność gospodarczą lub produkcyjną.

Dzisiejsze podpisanie umowy  jest konsekwencją dobrej współpracy dwóch niezależnych jednostek samorządu terytorialnego – podkreślił Jacek Pająk, starosta bocheński.

Taka inwestycja daje nowe możliwości rozwoju powiatu bocheńskiego jak i miasta Bochnia, a także stwarza nowe miejsca pracy – powiedział z kolei Stefan Kolawiński, burmistrz Solnego Grodu.

Cele ogólne projektu to:
– efektywne zagospodarowanie wolnych terenów,
– kształtowanie wizerunku powiatu jako terenu korzystnego do inwestowania,
– pozyskanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
– wpływ na dynamikę rozwoju zakładów pracy z infrastrukturą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
– podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Głównymi odbiorcami projektu utworzenia Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Bochni, powiatu bocheńskiego, a także całego województwa małopolskiego. Efekty inwestycji dotyczyć będą również osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, umożliwiając aktywizację zawodową tych grup społecznych.

Charakterystyka zakresu rzeczowego projektu

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie Strefy Społecznej Aktywności Gospodarczej, na terenie działek przy ul. Partyzantów w Bochni. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu i modernizacji terenu poprzez uzbrojenie go w infrastrukturę techniczną potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Po skończeniu prac, przystosowany obszar zostanie udostępniony na działalność produkcyjną przedsiębiorcom działającym w obszarze przemysłu i usług (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych rozumianych jako obiekty stanowiące całość techniczno-użytkową, przeznaczone do sprzedaży detalicznej towarów). Realizacja inwestycji będzie obejmować ogół podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy aktywności gospodarczej i zapewni potencjalny dostęp i korzyści z wytworzonych produktów wszystkim podmiotom w strefie. Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej umożliwi również pozyskanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dzięki możliwości koncentracji na jej terenie zakładów pracy mających infrastrukturę do tego przystosowaną.

Projekt w swym zakresie obejmuje:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przyszłego zagospodarowania strefy,
b) budowę sieci kanalizacji opadowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z drogi dojazdowej, tras komunikacji wewnętrznej i parkingów oraz dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej PSSAG,
c) budowę sieci wodociągowej i wewnętrznej sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem ppoż,
d) przekładkę i skablowanie istniejącej linii napowietrznej,
e) realizację tras komunikacji wewnętrznej wraz z oświetleniem oraz realizacją miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych,
f) budowę ogrodzenia terenu PSSAG,
g) budowę drogi dojazdowej do PSSAG wraz z oświetleniem.

Lokalizacja strefy

Strefa zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w mieście Bochnia przy ul. Partyzantów. Łączna powierzchnia terenu planowanej Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej wynosi 5,2678 ha.

Tereny przeznaczone pod inwestycję to:
– niezabudowane działki o numerach 789/1, 789/2, 789/3, 842/1, 842/2, 843, 844/2, 845/1, 845/2, 789/4, 789/7, 838, 839, 840, 841;
– wydzielone części niezabudowanych działek, przez które będzie przebiegać droga gminna dojazdowa do PSSAG (działki o numerach 777; 778; 779; 780/6, 782; 783/3, 783/4; 783/6; 789/8; 789/1; 789/2; 789/8; 789/10; 789/10; 789/11; 789/12; 790; 791; 792; 793; 794; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842/1; 842/2; 843; 844/1; 844/2; 845/1; 845/2).

Dojazd do strefy

Przez Bochnię przebiega jedna z głównych tras kolejowych w Polsce łączących Europę Zachodnią ze Wschodnią. Szczególne znaczenie odgrywa na kierunku wschód – zachód droga krajowa nr 4 (będąca elementem drogi międzynarodowej E40). Z północy na południe przez centrum miasta droga wojewódzka nr 965 Limanowa– Zielona oraz autostrada A4 Kraków – Tarnów przebiega północnym skrajem miasta. Bochnia zlokalizowana jest w połowie trasy Kraków – Tarnów, oddalona jest o 37 km od Krakowa i o 38 km od Tarnowa. Usytuowanie w pobliżu Krakowa umożliwia łatwy dostęp do całej infrastruktury aglomeracji, a zwłaszcza transportu lotniczego. Najbliższe lotnisko to odległy od Bochni o około 60 kilometrów, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

Dostępność komunikacyjna

Ul. Partyzantów w Bochni, przy której powstanie Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej, zlokalizowana jest:
– w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi dojazdowej gminnej, która powstanie w ramach przedmiotowego projektu;
– ok. 1 km w odległości drogowej od drogi wojewódzkiej nr 965;
– ok. 4,3 km w odległości drogowej od drogi krajowej nr 94;
– ok. 5,6 km w odległości drogowej od zjazdu z autostrady A4 odcinek Kraków – Tarnów, tzw. węzeł Bochnia;
– ok. 3,6 km w odległości drogowej do bocznicy kolejowej firmy STALPRODUKT S.A.

Rodzaj terenu na potrzeby strefy aktywności gospodarczej

PPSAG nie będzie zlokalizowana na terenach poprzemysłowych i powojskowych. Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie działek ujęte jest w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” uchwalonym uchwałą Rady Miasta Bochnia nr XXXVI/349/09/ z  27 sierpnia 2009 r.

Podstawowym kierunkiem działań w terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji przemysłowej jest skoncentrowanie, intensywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz wytworzenie nowych atrakcyjnych obszarów dla lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych oraz produkcyjno – usługowych, w tym hurtowni, składów i magazynów wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną obejmującą dojazdy i zaplecze parkingowe. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona. Przeznaczeniem dopuszczalnym w terenach rozwoju funkcji przemysłowej są usługi związane z prowadzoną działalnością podstawową.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

Parametry techniczne projektowanej drogi dojazdowej:
– klasa techniczna: droga klasy L,
– kategoria ruchu: KR – 3,
– szerokość jednej jezdni: 6 m,
– szerokość poboczy: prawe 1 m, lewe 1 m,
– odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi wykonane zostanie, jako powierzchniowe, ze spadkami poprzecznymi do rowów odwadniających poprowadzonych obustronnie wzdłuż całej drogi.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:
– klasa techniczna: droga klasy L,
– kategoria ruchu: KR – 3,
– szerokość jednej jezdni: 6 m,
– szerokość poboczy – na odcinkach bez chodnika prawe 1m, lewe 1 m; na odcinkach z chodnikiem 0,5 m + 0,5 m przedzielone chodnikiem,
– chodniki jednostronne szer. 1,5 m (wzdłuż drogi południowej), 2 m (wzdłuż drogi wschodniej),
– odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi wykonane zostanie jako powierzchniowe ze spadkami poprzecznymi do wpustów wewnętrznej kanalizacji opadowej – wody z powierzchni jezdni odprowadzone zostaną do projektowanej podziemnej kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne ogrodzenia PSSAG:
– wysokość 1,8 m do 2,2 m,
– panel z siatki zgrzewanej malowanej proszkowo,
– słupki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo,
– słupki metalowe osadzone w podmurówce betonowej,
– w miejscach wjazdu na teren PSSAG bramy wjazdowe przesuwne lub skrzydłowe szerokości w świetle minimum 6 m,
– furtka usytuowana przy zachodniej bramie wjazdowej szerokość w świetle minimum 1,5 m.

 Parametry techniczne dla zbiornika wody ppoż.:
– zbiornik typu podziemnego,
– zbiornik żelbetowy,
– pojemność 250-300 m3,
– zasilany z miejskiej sieci wodociągowej poprzez wewnętrzną sieć wodociągową.

Asortyment, lokalizacja i orientacyjne wielkości robót

Wykonanie drogi dojazdowej: Budowa odcinka drogi od ul. Partyzantów do wschodniej granicy PSSAG. Budowa drogi ma polegać na wykonaniu nowej drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i towarzyszącymi w celu osiągnięcia założonych parametrów technicznych i właściwości funkcjonalno-użytkowych.

Droga dojazdowa:
– długość 436 mb,
– szerokość nawierzchni 6 m,
– nawierzchnia bitumiczna wraz z obustronnym poboczem gruntowym.

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy z miejscami postojowymi) o nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i towarzyszącymi w celu osiągnięcia założonych parametrów technicznych i właściwości funkcjonalno-użytkowych. Zadanie przewiduje również wykonanie miejsc postojowych i placu manewrowego (20x20m) dla pojazdów straży pożarnej.

Droga wewnętrzna:
– długość 367 mb,
– szerokość nawierzchni 6m,
– nawierzchnia bitumiczna.

Odwodnienie terenu inwestycji i terenów sąsiednich

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi wykonane zostanie jako powierzchniowe ze spadkami poprzecznymi do wpustów wewnętrznej kanalizacji opadowej – wody z powierzchni jezdni odprowadzone zostaną do projektowanej podziemnej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa będzie prowadzona będzie wzdłuż jezdni w wyznaczonych pasach drogowych wzdłuż wszystkich odcinków drogowych na terenach PSSAG. Odbiornikiem ścieków deszczowych będą rowy odwadniające zlokalizowane wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej do terenów PSSAG. Łączna długość kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z terenów strefy wyniesie ok. 310 m.

Wyposażenie terenu w instalacje:
– wodociągową wyposażoną w hydranty zgodne z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż;
– podziemny zbiornik ppoż. pojemności 250 m³ – 300 m³, zasilany z sieci wodociągowej, sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową z nawierzchni drogi i parkingów;
– sieć kanalizacyjną do odprowadzania wody z terenów działek dzierżawców.

Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej w Bochni będzie realizowany poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, ma zostać zrealizowany do końca grudnia br.

Całkowita wartość prac dotyczących obszaru strefy w systemie “zaprojektuj i wybuduj” oraz drogi dojazdowej wynosi prawie 2,7 mln  zł.

fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni, własne

Zobacz także

Jak będzie wyglądała Bochnia za 100 lat? Wybrano najlepsze prace konkursowe

Rozstrzygnięto konkurs “Bochnia 2121” zorganizowany w ramach obchodów 768. rocznicy Lokacji Miasta Bochni przez Wydział Promocji i Rozwoju ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code