Strona główna » Wydarzenia » Trwa nabór dzieci do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Trwa nabór dzieci do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Gmina Miasto Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli, a ponadto we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci  5-, 6-letnich. Obecnie przyjmowane są zapisy do placówek.

Maluchy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej.

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnym przy szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Solnego Grodu.

Rekrutacja w roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest prowadzona na takich samych zasadach, jak do miejskich przedszkoli:

1. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu (na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2014 r., poz.7).

2. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale.

3. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się co roku na wolne miejsca w przedszkolu, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, składany w formie pisemnej w wybranym przedszkolu.

4. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka, rodzice/opiekunowie prawni składają dokumenty, potwierdzające występowanie niżej wymienionych okoliczności.

I. etapie rekrutacji obowiązują kryteria ustawowe, mające jednakową wartość.

Kryteria Wymagane dokumenty
*Wielodzietność rodziny dziecka
(troje i więcej dzieci)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem)
Niepełnosprawność dziecka Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – kserokopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem (z datą i czytelnym podpisem)
Niepełnosprawność jednego
z rodziców dziecka
Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
**Samotne wychowywanie dziecka
w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu- kserokopie potwierdzone przez rodzica za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania wraz z   wnioskiem)
Objęcie dziecka pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

* wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

** samotne wychowywanie dziecka – oznacza powychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

II. etapie rekrutacji uwzględniane są kryteria ustalone odpowiednio przez dyrektorów szkół podstawowych/przedszkoli w uzgodnieniu z burmistrzem Bochni oraz przyporządkowana im wartość punktowa.

PRZEDSZKOLA

Lp. Kryteria Przyznane punkty
1. Dziecko urodzone w latach:1) 2008 – 2009 10
2) 2010 8
3) 2011- ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 6
2. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się dziennie 10
Dziecko rodziców, z których jeden pracuje lub uczy się 5
3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do przedszkola 5
4. Potrzeba rodziny związana z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi oraz zapewnieniem dziecku, jak najpełniejszej realizacji potrzeb opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych (dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu):1) za pobyt dziecka w przedszkolu do pięciu godzin 1
2) za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wartość punktów wzrasta o 2 punkty za każdą godzinę 3 – 11
5. Odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola wynosząca do 3 km 10

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp. Kryteria Przyznane punkty
1. Odległość od miejsca zamieszkania w Bochni do szkoły, wynosząca do 3 km 10
2. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się dziennie 8
Dziecko rodziców, z których jeden pracuje lub uczy się 5
3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do tej szkoły 5
4. Dziecko mieszka w obwodzie tej szkoły 5

Nabór potrwa do 31 marca br.

Zobacz także

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code