Strona główna » Wydarzenia » Trwa rekrutacja do projektu „Absolwent na rynku pracy”

Trwa rekrutacja do projektu „Absolwent na rynku pracy”

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Absolwent na rynku pracy” mogą składać formularze rekrutacyjne. W jego ramach zostanie zorganizowanych m.in. 70 miejsc stażu.

Ponadto w 2014 r. dla uczestników projektu zaplanowano:

–  identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – uczestnicy projektu zostaną objęci procesem doradczym, który będzie zakładał 5 sesji indywidualnych i grupowych obejmujących: analizę potrzeb klienta – 1 h, rynek pracy i warsztat edukacyjny – 3 h, warsztat samopoznania – 3 h, indywidualną ocenę zawodową – 1 h, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 1 h;

–  usługę poradnictwa zawodowego;

–  usługę pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, którzy nie zostaną zatrudnieni po zakończeniu stażu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, spełniające łącznie poniższe kryteria:

–  osoby pozostające w okresie do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły na dowolnym poziomie,

–  osoby w wieku do 25 lat lub w wieku do 27 lat (w przypadku ukończenia szkoły wyższej),

–  nieposiadające doświadczenia zawodowego w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji (zobacz tutaj) i uczestnictwa w projekcie „Absolwent na rynku pracy” oraz złożyć w siedzibie PUP w Bochni (dziennik podawczy – pok. 13, biuro projektu – pok. 1 lub u doradcy zawodowego – pok. 2 lub 3) wypełniony w sposób kompletny i czytelny formularz rekrutacyjny (pobierz tutaj).

Formularze rekrutacyjne poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej przez doradcę zawodowego. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione, utworzą listę kandydatów na uczestników projektu, na podstawie której pośrednicy pracy będą kierować, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców/przedsiębiorców zawartymi w formularzach o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, na rozmowy kwalifikacyjne. Uczestnikami projektu zostaną osoby bezrobotne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz zostaną zakwalifikowane przez pracodawców/przedsiębiorców do odbycia stażu.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w bocheńskim „pośredniaku” w sposób ciągły do wyczerpania zakładanej w projekcie liczby uczestników oraz limitu przewidzianego budżetu zgodnie z zasadami równości szans w tym płci. Informacja o zakończeniu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej PUP w Bochni (www.pup-bochnia.pl).

Zobacz także

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku będzie pełnił nadkom. Andrzej Górka

W brzeskiej jednostce odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code