Strona główna » Więcej wiadomości » Rzezawa – rekordowy budżet na 2018 rok przyjęty

Rzezawa – rekordowy budżet na 2018 rok przyjęty

Rada Gminy Rzezawa jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy na 2018 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 46 262 739,82 złotych, natomiast wydatki w wysokości 49 056 579,82 złotych. Łączna suma wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, które znalazły się w tegorocznym budżecie gminy, wynosi rekordowe 15 294 316,20 złotych. Dzięki tak dużej kwocie w budżecie Gminy Rzezawa mogły znaleźć się bardzo ważne zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska, budową dróg, jak również poprawą stanu budynków komunalnych i obiektów sportowych służących mieszkańcom Gminy Rzezawa. W ostatnim czasie Gmina Rzezawa otrzymała ok. 5 100 000 złotych dotacji ze środków zewnętrznych. Teraz złożyła wnioski o kolejne pieniądze w wysokości ponad 7 000 000 zł.

W projekcie budżetu znalazły się następujące zadania :

 •  budowa kanalizacji w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce– 2 623 658,64 zł;
 •  budowa sali gimnastycznej w Okulicach – 1 267 500,00 zł;
 •  przebudowa i remont boiska w Rzezawie – 2.390.000,00 zł;
 •  budowa sali w Jodłówce – 3 349 000,00 zł;
 •  zagospodarowanie terenu w Borku na tzw. strefę szkolną – 920 000 00 zł;
 •  przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku – 3 546 420,85 zł;
 •  rozbudowa (przedłużenie) ul Zielonej – 75 000,00 zł;
 •  budowa boisk w Krzeczowie – 50 000,00 zł;
  – budowa sali gimnastycznej w Krzeczowie – 25 000,00 zł;
 •  obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa gazowe ) – 686 481,64 zł;
 •  obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) – 361 255,02 zł.

Część z powyższych zadań zostanie w całości zrealizowane w bieżącym roku. Kilka z nich zostało jednak rozbite na dwuletni okres. Dlatego suma wydatków majątkowych, które znalazły się w tegorocznym budżecie Gminy Rzezawa, wynosi 8 119 810,49 złotych. Spośród siedemnastu zaplanowanych zadań znajdują się także takie, które są kontynuacją inwestycji z 2016 roku. Wśród nich jest:

 •  budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości Bratucice-etap III, Dębina-etap III, Buczków-etap IV, Dąbrówka-etap II – 1 212 230,49 zł;
 •  rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa – 170 000,00 zł;
 •  rozbudowa drogi stanowiącej działkę nr 586 na odcinku 0+000,00 km do 0+159,00 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087K Rzezawa-Brzeźnica do budynku wiejskiego) wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy – 650 000,00 zł;
 •  budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej stanowiącej działkę nr 1184/2 w miejscowości Jodłówka – 210 000,00 zł;
 •  budowa obiektów małej architektury w ramach utworzenia placu zabaw w miejscowości Jodłówka, gmina Rzezawa – 75 000,00 zł;
 •  budowa obiektów małej architektury w ramach utworzenia zielonej siłowni w miejscowościach Ostrów Królewski i Bratucice, gmina Rzezawa – 75 000,00 zł;
 •  budowa zielonej siłowni w miejscowości Okulice, gmina Rzezawa – 80 000,00 zł;
 •  prace konserwatorskie związane z renowacją centralnej figury kamiennej kapliczki z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej w otoczeniu 4 rzeźb świętych w Jodłówce, gmina Rzezawa – 70 000,00 zł;
 •  rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo-sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce – 900 000,00 zł;
 •  budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Okulicach – 720 000,00 zł;
 •  zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borku „Utworzenie szkolnej strefy sportu przy PSP w Borku” – 350 000,00 zł;
 •  zagospodarowanie placu przy szkole podstawowej w Krzeczowie – 40 000,00 zł;
 •  przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – 1 811 580,00 zł;
 •  przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektu małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku w Rzezawie przy ul. Wiśniowej – 1 610 000,00 zł;
 •  rozbudowa (przedłużenie) drogi ul. Zielonej na odcinku od km 0+897,00 – 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, budowa nowego odcinka drogi od km 0+979,25 – 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1442K Krzeczów-Grądy w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł;
 •  budowa boisk sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł;
 •  budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie (dokumentacja projektowa) – 20 000,00 zł;

 

W budżecie Gminy Rzezawa wyodrębniono ponadto kwotę 324 738,18 złotych stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw. Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury — Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a także Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono natomiast 970 000,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu zabezpieczono 130 000,00 zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury                     30 000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą natomiast 128 953,00 zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 131 700,00 zł. Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 18 216 150,22 zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 6 139 842,00 zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej zaplanowano 12 541 956,00 zł.

Budżet jest zawsze kompromisem między bieżącymi potrzebami mieszkańców a inwestycjami, które służą długoterminowemu rozwojowi gminy. Dlatego część funduszy przeznaczamy na to, co teraz jest potrzebne, a część dedykujemy przedsięwzięciom, które przyniosą korzyść w dalszej perspektywie. Gmina jest bowiem taką dużą rodziną, w której próbujemy sprawiedliwie pamiętać o wszystkich mieszkańcach. Przygotowując ten projekt uchwały budżetowej, szukaliśmy równowagi między tymi dwoma niezwykle ważnymi potrzebami, pamiętając o odpowiednich przepisach, regulujących kwestie finansów publicznych. Opracowując budżet na przyszły rok, musieliśmy jako władze samorządowe, mieć na uwadze Wieloletnią Prognozę Finansową, czyli dokument, który opiera się na realnych przesłankach i pozostaje w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu – mówił podczas sesji budżetowej wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, który podkreślał, że gmina, którą zarządza, będzie dokładać cały czas wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, dzięki którym jest możliwe wykonanie w gminie ważnych inwestycji. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w kwocie ponad 7 000 000 zł.

Podczas sesji budżetowej Rady Gminy Rzezawa uhonorowano tytułem „Ambasadora Bilansu Kariery” Jana Panne, sołtysa Krzeczowa.
Przed rozpoczęciem sesji budżetowej dzieci ze świetlicy wiejskiej z Okulic przedstawiły spektakl słowno-muzyczny. Po jej zakończeniu odbyła się natomiast uroczysta wigilia.

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code