Strona główna » Wydarzenia » Praca w Urzędzie Gminy Rzezawa

Praca w Urzędzie Gminy Rzezawa

Urząd Gminy Rzezawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji gminy na wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. wykształcenie wyższe, kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, administracja publiczna, inne kierunki społeczne,
 4. wymagany staż pracy: co najmniej 1 rok pracy, mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku i/lub doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z marketingiem i/lub w kontaktach z mediami,
 5. umiejętności:
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres, sprawność w organizacji pracy.
 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. znajomość ustaw, przepisów prawa:
  • o samorządzie gminnym,
  • o ochronie danych osobowych,
  • o dostępie do informacji publicznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • prawo prasowe,
  • prawa zamówień publicznych.
 3. prawo jazy kat. B


Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 2. obsługa urządzeń biurowych,
 3. komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski i/lub niemiecki będzie dodatkowym atutem,
 4. umiejętność obsługi programów graficznych,
 5. umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office,
 6. posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, rzetelność.

Zakres niektórych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

 1. przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości – w uzgodnieniu z Wójtem – informacji dotyczących działalności organów Gminy,
 2. redakcja tekstów i materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym,
 3. współpraca z mediami: przygotowywanie informacji o charakterze promocyjno-informacyjnym dla mediów, przygotowanie materiałów graficznych w postaci fotografii, banerów, plakatów,
 4. przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
 5. współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
 6. współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
 7. prowadzenie monitoringu mediów,
 8. prowadzenie działań w zakresie Social Media z wykorzystaniem portalu Facebook, Twitter etc. i narzędzi, które oferują,
 9. prowadzenie i aktualizacja serwisów www Urzędu Gminy Rzezawa w zakresie serwisu informacyjno-fotograficznego z ważnych wydarzeń w gminie,
 10. obsługa imprez promocyjnych, targów, spotkań, konkursów itp.,
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie organizowania gminnych imprez kulturalnych i sportowych, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości,
 12. prowadzenie zadań z zakresu organizacji, przygotowań i koordynowanie prac związanych z gminnymi imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez Wójta Gminy.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 2. podpisany własnoręcznie życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP – w przypadku naboru na wolne stanowiska niezwiązane z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
 6. dla potwierdzenia wymaganego stażu pracy kserokopie świadectw pracy lub kserokopie zaświadczeń o pobieraniu zasiłku łub stypendium z urzędu pracy, lub oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu z uwzględnieniem ewentualnych urlopów bezpłatnych – potwierdzający wymagany ogłoszeniem staż pracy, w przypadku dokumentowania okresów zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego obok kserokopii dokumentu konieczne jest jego przetłumaczenie, kandydat może dostarczyć dokument przetłumaczony przez np. nauczyciela danego języka (filologa) nieposiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego bądź przez tłumacza przysięgłego,
 7. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 9. kserokopia prawa jazdy,
 10. oświadczenie o niekaralności (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 11. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 13. ewentualne referencje.
 14. w przypadku osób, o których mowa w pkt e) również dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej,
 15. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

 • praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, oraz praca poza siedzibą Urzędu Gminy, konieczność używania samochodu prywatnego lub służbowego,
 • praca wykonywana w godzinach pracy Urzędu, przy komputerze, częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych na I i II piętrze. Referat, w którym będzie wykonywana praca mieści się na II piętrze, wejście do budynku od ul. Długiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rzezawa – Sekretariat lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji gminy” w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach wstępnej selekcji umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.rzezawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rzezawa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.


 
UWAGA!
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV, winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zmn.), którą należy własnoręcznie podpisać!

 

Rzezawa, dnia 4 stycznia 2018 r.

 

 

Zobacz także

Ciuch w Ruch – czyli wymianka ubrań!

Ciuch w Ruch to już kolejna akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe, tym razem do współpracy zaproszono młodzież z I liceum ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code