Strona główna » Więcej wiadomości » Podpisano umowę na ”schetynówki„ za 10 milionów złotych

Podpisano umowę na ”schetynówki„ za 10 milionów złotych

W Starostwie podpisano umowy na realizację dwóch zadań drogowych tzw. „schetynówek” , które przebiegać będą przez południową oraz północną cześć powiatu bocheńskiego. Całkowita wartość zadań to 10 milionów złotych.


Pierwsza z „schetynówek” o wartości  ponad 5 milionów złotych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększy płynność ruchu drogowego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, skrzyżowania, budowie ciągów pieszych i rowerowych oraz oznakowania. Wymienione zostanie również oświetlenie, zamontują bariery ochronne. Wyremontowany zostanie przepust, wykonają zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nowa nawierzchnia na długości ponad 5 km.

Połowa kwoty na realizację południowej schetynówki pochodzi z budżetu państwa, pozostała część zostanie pokryta z budżetu powiatu bocheńskiego ale również budżetu samorządów gminy Lipnica Murowana, Łapanów oraz Trzciana i Nowy Wiśnicz. Prace rozpoczną się w maju a zakończenie przewidziane jest na 30 września 2015 roku –poinformował Józef Mroczek wicestarosta

Druga „schetynówka” o wartości prawie 5 milionów złotych przebiega przez miejscowości Bochnia, Słomka, Krzeczów, Rzezawa. A swym zakresem obejmować będzie wykonanie progów zwalniających, skrzyżowania, chodników, oznakowania poziomego i pionowego. Zamontowane zostaną bariery ochronne, kasetony nad przejściem dla pieszych oraz nowe oświetlenie. Wyremontowany zostanie przepust, wysepka na skrzyżowaniu dróg oraz nawierzchnia na długości prawie 3 km.

Na terenie przez który przebiegać będzie ” schetynówka północna” zlokalizowane są  dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz trzy przedszkola do których uczęszcza łącznie 730 dzieci. Są także trzy kościoły , dwie świetlice, dwie remizy OSP, dwie biblioteki oraz dom kultury. Naprawa oraz wykonanie chodników w tych miejscach powinno w sposób zdecydowany poprawić jakość przejazdu ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, korzystających z tych dróg. Ma to bardzo istotne znaczenie, gdyż przy wzroście natężenia ruchu te zagrożenia stają się coraz większe , a ilość pojazdów przemieszczających się rośnie w całym powiecie – mówił Ludwik Węgrzyn starosta bocheński

Środoki na realizację inwestycji pochodzą z Narodowego Programu Dróg Lokalnych natomiast pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu bocheńskiego oraz gminy Miasto Bochnia i Rzezawa. W partycypowanie włączyły się również firmy Stalprodukt, Werner Kenkel oraz Spółdzielnia Mleczarska w Bochni.

Inwestycja rozpocznie się w połowie kwietnia a zakończy we wrześniu.

SCHETYNÓWKA 2015 „POŁUDNIE”
„Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice, nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice, nr 2083 K Sobolów – Ubrzeż, nr 2081 K Leszczyna – Wieruszyce, nr 2072 K Leszczyna – Nowe Rybie, nr 2074 K Żegocina – Kamionna, nr 2076 K Lipnica Murowana – Połom Duży, nr 2077 K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana , nr 2078 K Kobyle – Lipnica Górna, nr 2080 K Kopaliny – Stary Wiśnicz na dł. 7.169 mb”

Wartość zadania: 5.042.897,52 zł
Wysokość dotacji: 2.521.448,76 zł
Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz.

Czas realizacji inwestycji : kwiecień-wrzesień 2015 r.

Miejscowości przez które będzie przebiegać inwestycja: Nieszkowice Małe, Stradomka, Chrostowa, Kamyk, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Cichawka, Leszczyna, Trzciana, Ujazd, Rdzawa, Kamionna, Bełdno, Połom Duży, Lipnica Górna, Lipnica Murowana, Borówna, Chronów, Kobyle, Stary Wiśnicz, Mały Wiśnicz, Kopaliny.

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększy płynność ruchu drogowego. Łącznie w ramach zadania zrealizowane zostanie:
– Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych – 1 szt.
– Wykonanie liniowych progów zwalniających płytowych – 2 szt.
– Wykonanie wyniesionego skrzyżowania (tarczy skrzyżowania) – 1 szt.
– Budowa ciągów pieszych – 548 mb
– Budowa ciągów pieszo-rowerowych – 754 mb
– Budowa ścieżek rowerowych – 640 mb
– Wykonanie oznakowania pionowego – 165 szt.
– Wykonanie oznakowania poziomego – 12.020 mb
– Wykonanie nowych przejść dla pieszych – 1 szt.
– Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 4 szt.
– Nowo projektowane oświetlenie uliczne – 9 szt.
– Montaż kasetonów nad przejściem dla pieszych – 2 szt.
– Montaż barier energochłonnych – 154 mb
– Remont przepustów drogowych – 2 szt.
– Wykonanie zabezpieczenia przed spadającymi odłamkami skalnymi przydrożnej skarpy skalnej – 90 mb
– Remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni – 5.091 mb

Na terenie ciągu, zlokalizowanych jest 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 2 przedszkola, do których uczęszcza łącznie ok. 666 dzieci. Ponadto 2 kościoły, 4 świetlice, 8 remiz OSP, zakład opieki zdrowotnej, posterunek policji oraz kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. W projekcie przewidziano wykonanie liniowych progów zwalniających z kostki brukowej – co w znacznym stopniu spowoduje spowolnienie ruchu w najbardziej newralgicznych miejscach tj. w okolicach szkół.

Zgodnie z analizą dokonaną przez Komendę Powiatową Policji w Bochni w okresie 01.01.2012-30.06.2014 na drogach wchodzących w skład planowanego ciągu doszło do 35 zdarzeń w tym: 32 kolizji i 3 wypadków, w których 4 osoby zostały ranne. Analiza ilości i rodzaju zdarzeń drogowych odniesiona do innych podobnych dróg na terenie powiatu bocheńskiego pozwala zaliczyć remontowany obszar infrastruktury drogowej do szczególnie niebezpiecznych, a co za tym idzie wymagających niezwłocznych działań poprawiających bezpieczeństwo ww. ciągu komunikacyjnego.

Celem inwestycji jest m.in. poprawa stanu dróg powiatowych i poprawa płynności ruchu. Przyniesie ona również wymierne korzyści w postaci komfortu przejazdu, dostępu do infrastruktury powiatu oraz rynku pracy. Dzięki realizacji projektu poprawią się połączenia z regionalną i krajową siecią dróg, poprawią się warunki dojazdu do poszczególnych gmin. Ponadto nastąpi dostosowanie dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport drogowy. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wpłynie na poprawę istotnych ciągów komunikacyjnych m. in. połączenia z drogą krajową nr 94. W wyniku przebudowy drogi nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi.

Wykonawca:
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.,
Wysoka ul Lipowa 5, 52-200 Wrocław

SCHETYNÓWKA 2015 „PÓŁNOC”
„Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska)-Niedzieliska, droga powiatowa nr 2110K Bochnia (ul. Karolina, ul. Wygoda, ul. Krzyżanowicka)-Słomka, droga powiatowa nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków, droga powiatowa nr 2089 K Ostrów Królewski-Rzezawa, droga powiatowa nr 1442 K Krzeczów – Grądy, droga powiatowa nr 2087 K Rzezawa – Brzeźnica na długości odcinków dróg 5.432 mb”

Wartość zadania: 4.616.822,47 zł
Wysokość dotacji: 2.308.411,23
Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Miasto Bochnia i Rzezawa. W partycypowanie włączyły się również firmy Stalprodukt, Werner Kenkel oraz Spółdzielnia Mleczarska w Bochni.

Czas realizacji inwestycji : kwiecień – wrzesień 2015 r.
Miejscowości przez które będzie przebiegać inwestycja: Bochnia, Słomka, Krzeczów, Rzezawa

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększy płynność ruchu drogowego. Łącznie w ramach zadania zrealizowane zostanie:
– Wykonanie liniowych progów zwalniających płytowych – 2 szt.
– Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych – 2 szt.
– Wykonanie wyniesionego skrzyżowania (tarczy skrzyżowania) – 1 szt.
– Przebudowa skrzyżowania dróg – 1 szt.
– Budowa ciągów pieszych – 1.228 mb
– Remont ciągów pieszych – 1.443 mb
– Wykonanie oznakowania pionowego – 53 szt.
– Wykonanie oznakowania poziomego – 3.653 mb
– Wykonanie nowych przejść dla pieszych – 7 szt.
– Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 5 szt.
– Nowo projektowane oświetlenie uliczne – 4 szt.
– Montaż kasetonu nad przejściem dla pieszych – 2 szt.
– Montaż barier energochłonnych – 285 mb
– Montaż barier (poręczy) zabezpieczających ruch pieszych – 90 mb
– Montaż barier mostowych – 55 mb
– Remont przepustu drogowego – 1 szt.
– Remont wysepki na skrzyżowaniu dróg – 1 szt.
– Remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni – 2.854 mb

Na terenie ciągu, zlokalizowane są 2 szkoły podstawowe, gimnazjum oraz 3 przedszkola, do których uczęszcza łącznie ok. 730 dzieci. Na terenie ciągu zlokalizowanych są 3 kościoły, 2 świetlice, 2 remizy OSP, 2 biblioteki, dom kultury.

W projekcie przewidziano wykonanie liniowych progów zwalniających oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych– co w znacznym stopniu spowoduje spowolnienie ruchu w najbardziej newralgicznych miejscach tj. przy 2 publicznych przedszkolach, przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz przy dojeździe do kościoła parafialnego. W projekcie uwzględniono doświetlenie miejsc o ograniczonej widoczności poprzez montaż 5 opraw oświetleniowych oraz 3 nowych słupów betonowych z 4 oprawami oświetleniowymi typu LED. Dodatkowo uwzględniono montaż barier energochłonnych w miejscach zabezpieczających zjazd do niebezpiecznych niecek występujących przy drodze.

Zgodnie z analizą dokonaną przez Komendę Powiatową Policji w Bochni w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2014 na drogach wchodzących w skład planowanego ciągu doszło do 63 zdarzeń w tym: 58 kolizji i 5 wypadków, w których 8 osób zostało rannych i 1 osoba została zabita. Analiza ilości i rodzaju zdarzeń drogowych odniesiona do innych podobnych dróg na terenie powiatu bocheńskiego pozwala zaliczyć remontowany obszar infrastruktury drogowej do szczególnie niebezpiecznych, a co za tym idzie wymagających niezwłocznych działań poprawiających bezpieczeństwo ww. ciągu komunikacyjnego.

Realizacja inwestycji w sposób bezpośredni wpływać będzie na poprawę dostępności komunikacyjnej licznych lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy odgrywających istotne znaczenie dla społeczności lokalnej. Należy zaznaczyć, że 65 przedsiębiorców z terenów Gminy Miasta Bochnia, Gminy Bochnia i Gminy Rzezawa, zlokalizowanych jest bezpośrednio przy przedmiotowym ciągu dróg powiatowych, dlatego też efektem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie znaczący wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz ich konkurencyjności, co w konsekwencji będzie prowadziło do tworzenia nowych miejsc pracy.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja inwestycji będzie odgrywała niebagatelną rolę w dalszym rozwoju strategicznych firm dla powiatu bocheńskiego, Małopolski i naszego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje tu firma Stalprodukt S.A., która pod względem produkcji ze stali blach elektrotechnicznych transformatorowych jest największym producentem w Europie, zatrudniając w samej Bochni ok. 1700 osób i na bieżąco zwiększając zatrudnienie. Kolejną firmą to otwarte niedawno zakłady produkcyjne Werner-Kenkel, które w roku 2014 uruchomiły fabrykę produkcji opakowań natomiast w 2015 roku planuje się uruchomienie fabryki produkcji tektury, największej w Europie Wschodniej.

Wykonawca:
SKANSKA S.A.,
ul Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa

zakres SchetynówkI 2015

Zobacz także

Klinika basowa Bochnia Rocks!  

Ben Hands (Endeavour), brytyjski basista, autor dwóch książek o teorii muzyki „Beyond The Root” i „Progressive Metal ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code