Strona główna » Więcej wiadomości » Ogłoszono konkurs na sekretarza powiatu bocheńskiego

Ogłoszono konkurs na sekretarza powiatu bocheńskiego

Wczoraj, czyli 9 grudnia, został ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza powiatu. Chętni dokumenty mogą składać do 19 grudnia br.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie wyższe,
f) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu powiatowego,
b) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
c) umiejętność planowania i organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
a) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych przez Starostwo zadań,
b) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę
i zasady działania starostwa i jego komórek,
c) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
d) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
e) nadzór bezpośredni nad pracą Wydziałów:
– Wydziału Organizacyjnego;
– Samodzielnego Stanowiska Pracy – Służba BHP;
– Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Archiwum;
– Zespołu ds. Obsługi Prawnej;
– Wydziału Obsługi Zarządu i Rady.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kwestionariusz osobowy,
g) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,
i) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Aplikacje należy składać osobiście na Dziennik Podawczy starostwa lub przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem “Sekretarz Powiatu”.

Źródło: BIP Starostwa Powiatowego w Bochni

Zobacz także

Medalowy weekend PŁYWAKA

20.11 Mikołaj Babraj i Jasiek Przybylski ( debiut) startowali w Oświęcimiu na Małopolskiej Lidze Dzieci i Młodzików znacznie poprawiając ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code