Strona główna » News » O rewitalizacji Bochni w bocheńskim magistracie – zdjęcia

O rewitalizacji Bochni w bocheńskim magistracie – zdjęcia

Bocheński magistrat aktualnie prowadzi prace związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020. Dlatego też w miniony piątek, 10 października, odbyły się konsultacje z mieszkańcami Bochni w urzędzie miasta, podczas których można było zgłosić potrzebne dla Solnego Grodu do wykonania zadania. Poniżej przedstawiamy w fragmencie założenia i ramy opracowania oraz planowane działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności obszarów miasta objętych programem rewitalizacji.

Idea rewitalizacji

Podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie dotychczasowej funkcji zdegradowanego społecznie ekonomicznie, środowisko obszaru bądź zmiana jego dotychczasowej funkcji na nowe.

Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.

Niewłaściwym jest więc mówić o rewitalizacji jednego budynku, czy rewitalizacji placu miejskiego, jeżeli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków.

Rewitalizacja to odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne, poprzez wprowadzenie do odnowionych przestrzeni nowych funkcji społecznych i gospodarczych, wspieranie włączenia społecznego, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz rozwijania kapitału ludzkiego i społecznego.

Obszar rewitalizacji miasta Bochnia

Obszar ten obejmuje:
– granicę wschodnią obszaru określono na szczycie wzgórza po tej stronie miasta, włączając zabudowę ulicy Dębcza i osiedla Św. Jana – Murowianka;
– granice południową obszaru określono na ulicy Brodzińskiego i wzgórza Uzbornia;
– granice zachodnią obszaru określono na linii pomiędzy obszarem osiedla Windakiewicza, przejazdem poprzez tory kolejowe przy ulicy Wodociągowej;
– granicę północną obszaru określono na terenie linii kolejowej.

Po określeniu delimitacji obszaru programu rewitalizacji zdefiniowano 2 pola interwencji – 2 rodzaje obszarów o wspólnych cechach degradacji:
– pole interwencji Stare Miasto – obejmujące historyczną część miasta, w obszarze zawierającym się w poszerzonej strefie konserwatorskiej, w której przeprowadzono wstępną identyfikację zjawisk kryzysowych oraz analizę dokumentów planistycznych.
– Pole Osiedla związane z następującymi osiedlami mieszkaniowymi:
O1 – osiedle Niepodległości, Windakiewicza, Campi;
O2 – os. Św. Jana – Murowianka;
O3 – os. Słoneczne, Kolejowe.

Zidentyfikowane problemy na polu interwencji Stare Miasto to:
* tranzytowa wewnątrzmiejska komunikacja kołowa, powodująca dyskomfort mieszkańców ze względu na bezpieczeństwo, hałas, spaliny oraz drgania, które również mają zły wpływ na strukturę zabudowy miasta,
* brak przestrzeni publicznej, oraz rekreacyjnej we współczesnym rozumieniu, (na chwilę obecną ciągi piesze i miejsca rekreacyjne stanowią niby przestrzeń publiczną ze względu na natężenie ruchu kołowego i nasilenie parkowania aut w śródmieściu),
* strefy zagrożenia górniczego,
* wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa pieszych,
* wysoki stopień zagrożenia ekologicznego dla osób niepełnosprawnych,
* stan techniczny obiektów zabytkowych i historycznych w strefie zabytkowej oraz konieczność estetyzacji i podniesienia stopnia energooszczędności obiektów współczesnych,
* brak zagospodarowanych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta,
* konieczność estetyzacji obiektów, małej architektury i informacji wizualnej.

Zidentyfikowane problemy na polu interwencji Osiedla:
* degradacja przestrzeni publicznych,
* wysoki stopień alienacji społecznej,
* wysoka energochłonność obiektów,
* występowanie patologii społecznych.

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2014-2020

Celem strategicznym jest stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy warunków życia mieszkańców Bochni.

Cele szczegółowe to:
– poprawa warunków życia mieszkańców miasta w sferze bytowej, ekologicznej oraz społecznej,
– poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego,
– zabezpieczenie obiektów zabytkowych, historycznych, architektonicznych i urbanistycznych,
– podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych,
– zrównoważenie problemów ekologicznych na rewitalizowanym obszarze.

Zadania dotychczas zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2014-2020:
1. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni.
2. Remont boiska sportowego przy ul. Parkowej.
3. Remont elewacji Miejskiego Domu Kultury z dociepleniem i adaptacją poddasza.
4. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni.
5. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni.
6. Modernizacja boiska sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni.
7. Wymiana pokrycia dachowego i częściowo więźby dachowej (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni).
8. Odwodnienie i naprawa uszkodzeń budynku, w którym znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży – “Ochronka” wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic.
9. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Bochni.
10. Remont głównego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
11. Budowa nowego budynku dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
12. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni i rewitalizacja jego otoczenia.
13. Budowa obwodnicy śródmiejskiej.
14. Budowa parkingów, zakup i zamontowanie parkometrów.
15. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników.
16. Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom dawnej kolejki wąskotorowej oraz zachowanie historycznych elementów trasy, stworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej.
17. Kompleksowa rewitalizacja rynku wraz z przyległymi ulicami.
18. Rewitalizacja plant salinarnych.
19. Rewitalizacja budynku po byłym Zamku żupnym, adaptacja i odtworzenie substancji.
20. Modernizacja, remonty budynków komunalnych.

Prezentację wygłosił Stanisław Lis, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE.

Zobacz także

10 710 przypadków zakażenia koronawirusem w Małopolsce

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego. To 76 kobiet i 58 mężczyzn, ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code