Strona główna » Z regionu » Małopolska: Budżet na 2015 r. – co zawiera?

Małopolska: Budżet na 2015 r. – co zawiera?

Dzisiaj, 13 listopada br., Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt budżetu Województwa Małopolskiego na przyszły rok. Najważniejsze jego założenia przedstawił dziennikarzom marszałek Marek Sowa.

W projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2015 rok określono prognozę dochodów (1056 mln zł), a także limit wydatków (1115 mln zł). Powstały deficyt budżetowy w wysokości 59 mln zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i kredytu komercyjnego oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Struktura dochodów budżetu województwa:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 387 mln zł (od osób fizycznych – 94 mln zł, od osób prawnych – 294 mln zł) ;
• dotacje na programy UE – 258 mln zł;
• subwencja ogólna – 136 mln zł;
• dotacje celowe z budżetu państwa – 155 mln zł;
• dotacje z funduszy celowych – 15 mln zł;
• pozostałe dochody – 83 mln zł (dochody z majątku Województwa – 9 mln zł, dochody ze źródeł zagranicznych – 10 mln zł);
• dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 mln zł.

Przychody w kwocie 159 mln zł pochodzą z kredytu bankowego – 94 mln zł, kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 61 mln zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4,5 mln zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek – 0,2 mln zł.

Główne kierunki wydatków:
• transport – 444 mln zł (39,8% ogółu wydatków);
• administracja publiczna – 136 mln zł (12,2% ogółu wydatków), w tym na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych – 70 mln zł oraz na promocję województwa – 6 mln zł;
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110 mln zł (9,9% ogółu wydatków);
• rolnictwo – 108 mln zł (9,7% ogółu wydatków);
• pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) – 75 mln zł (6,7% ogółu wydatków);
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 68 mln zł ( 6,1% ogółu wydatków);
• przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) – 43 mln zł (3,8% ogółu wydatków);
• ochrona zdrowia – 29 mln zł (2,6% ogółu wydatków)
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,6 mln zł (0,7% ogółu wydatków)
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,4 mln zł (0,2% ogółu wydatków), głównie na wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2015 – 2 mln zł,
• pozostałe wydatki – 91 mln zł (8,3% ogółu wydatków).

W ramach planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zaplanowano 429 mln zł, tj. 38,5% ogółu wydatków.

W projekcie budżetu WM na 2015 r. zaplanowano granty na łączną kwotę 27,4 mln zł, w tym:
• Turystyka – 2,7 mln zł;
• Działalność usługowa – 0,2 mln zł;
• Administracja publiczna – 0,3 mln zł;
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,4 mln zł;
• Edukacja i kultura – 9,4 mln zł;
• Sport – 6,7 mln zł;
• Zdrowie i pomoc społeczna – 5,7 mln zł.

Wydatki majątkowe uwzględniają 63 wieloletnie inwestycje na łączną kwotę 358 mln zł wraz z udziałem środków własnych WM na poziomie 92 mln zł, środków budżetu Państwa na poziomie 67 mln zł, funduszy UE na poziomie 177 mln zł oraz innych źródeł takich jak np. fundusze celowe, środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 22 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wymienić:

Drogi i komunikacja:

• „Obwodnica zachodnia Chrzanowa” – łączne nakłady finansowe na zadanie 30 mln zł, planowane do wydatkowania w roku 2015,
• „Obwodnica Oświęcimia” – łączne nakłady finansowe na zadanie 160 mln zł,
w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 10 mln zł,
• „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I”- łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 41 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 13 mln zł,
• „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 24,5 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 17 mln zł,
• „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 11 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – ponad 10 mln zł,
• „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa – Bobowa” – łączne nakłady finansowe na zadanie 11 mln zł, planowane wydatkowanie w roku 2015,
• „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie
i świętokrzyskie” – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 88 mln zł,
w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – zakup 2 pojazdów szynowych za ponad 29 mln zł.
• „Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w Aglomeracji Krakowskiej” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 119 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – zakup 2 pojazdów szynowych za prawie 22 mln zł.
• „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim” łączne nakłady finansowe
na zadanie 17,4 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – prawie 17,2 mln zł,
• „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce” łączne nakłady finansowe na zadanie 11 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – prawie 10,5 mln zł.

Zdrowie i polityka społeczna:
• „Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym” – (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ)” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 22,5 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 12,3 mln zł,
• „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” – projekt w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – łączne nakłady finansowe na zadanie to ponad 47 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 50 tys zł,
• „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 13,6 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 4mln zł,
• „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej” – (Szpital Specjalistyczny
im. dr J. Babińskiego w Krakowie) – łączne nakłady finansowe na zadanie
to ponad 9 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – 6,2 mln zł.

Edukacja:
• „Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie – Etap I – Działanie 9.3 MRPO” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 1,4 mln zł, w tym planowane wydatkowanie
w roku 2015 – ponad 1,3 mln zł,
• „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Zakopanym” – łączne nakłady finansowe na zadanie 8 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2015 – ponad 300 tyś. zł,

Budowa infrastruktury regionu wiedzy:
• „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO” – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 8,7 mln zł, w tym w roku 2015 – ponad 5,5 mln zł.
• „Małopolski System Informacji Medycznej – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 8,2 mln zł, w tym w roku 2015 – ponad 8,1 mln zł.

Promocja dziedzictwa regionalnego:
• „Utrzymanie trwałości i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” – łączne nakłady finansowe na zadanie 123 000 zł, w tym w roku 2015 23 000 zł.

Melioracje:
• „Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 2 mln zł, w tym w roku 2015 – ponad 450 000 zł.
• „Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 86,5 mln zł, w tym w roku 2015 – ponad 31,5 mln zł.
• „Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej” – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 19,7 mln zł, w tym w roku 2015 – prawie 500 000 zł.
• „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły – Przeciszów – Las – Dwory II
w km 0+000 – 2+300, 2+500 – 6+400” – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 33 mln zł, w tym w roku 2015 – ponad 7 mln zł.
• Przebudowa i remont istniejącej przepompowni melioracyjnej Pawłów w msc. Pawłów, gm. Bolesław – łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 10 mln zł, w tym w roku 2015 – prawie 6,1 mln zł.
• Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 14 mln zł, w tym w roku 2015 – 8,6 mln zł.
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – łączne nakłady finansowe na zadanie 6 000 000 mln zł, w tym w roku 2015 – 2,2 mln zł.

Jednocześnie w roku 2015 wprowadzono zadania (głównie planowane do współfinansowania z RPO) w tym, m.in.:
• Obwodnice: Skały, Oświęcimia, Tuchowa, Miechowa, Skawiny etap II,
• oraz zadania, których finansowanie rozpocznie się od roku 2016 w tym, m.in.: Obwodnice Wolbromia (etap I i II), Babic i Zakopanego,
• „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanym”

W roku 2015 planowane jest zakończenie 29 inwestycji, w tym m.in.:
• „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I”,
• „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond”,
• „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo”,
• „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie”
• „Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w Aglomeracji Krakowskiej”,
• „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej”.

Źródło: Województwo Małopolskie

Zobacz także

Zawaliła się ściana budynku gospodarczego. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne

Brzescy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia w miejscowości Dębno. Na terenie prywatnej posesji ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code