Strona główna » Z regionu » Konkurs fotograficzny „Krew – darem życia” – trwa nabór prac

Konkurs fotograficzny „Krew – darem życia” – trwa nabór prac

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini organizuje konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy, którego tematyką jest ogólnie pojęta idea honorowego oddawania krwi. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KREW – DAREM ŻYCIA”

1. Konkurs organizowany jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Drwinia.

3. Prace nagradzane będą w trzech kategoriach wiekowych:
–  dzieci z klas szkół podstawowych,
–  młodzież gimnazjalna,
–  pozostali uczestnicy konkursu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Celem konkursu jest:
– promocja ruchu honorowego krwiodawstwa,
– pozyskiwanie nowych dawców krwi,
– rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób oczekujących daru krwi.

7. Tematyka konkursu dotyczy  szeroko pojętej idei honorowego oddawania krwi.

8. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

9. Zdjęcia należy zapisać w formie plików JPG na płycie CD lub DVD oraz wywołać w formacie 15×21. Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń. Prace nie powinny być poddane obróbce w programach graficznych.

10. Karty zgłoszenia, płyty, wywołane zdjęcia w odpowiednio zabezpieczonych kopertach, należy nadsyłać lub składać osobiście od 01 marca 2014 r. do 30 września br. na adres: Klub HDK, Dziewin 48a, Ośrodek Zdrowia z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

11. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

12. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, iż:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania;
b) w przypadku zdjęć, na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku;
c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i wykorzystywanie w celach promocyjnych oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

13. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

15. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

16. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, zdyskwalifikowanych i wyłączonych z konkursu.

17. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury dokona podziału nagród, biorąc pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu i ogólną estetykę prac. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznania miejsc ex aequo.

18. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy Drwinia.

19. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się 23 listopada br. podczas wieczornicy związanej z obchodami 95-lecia PCK.

20. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

21. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce podczas uroczystości z okazji 95-lecia PCK w listopadzie 2014 roku. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GK HDK PCK w Drwini; www:krewdrwinia.pl oraz gminy Drwinia. Galeria prac może miejsce także w Urzędzie Gminy Drwinia i siedzibie w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

22. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 507 019 017 (nr tel. p. Leszka Machaja).

Zobacz także

Dębno (pow. brzeski): Wtargnęli do domu, aby odzyskać rzekomy dług i pobili jednego z domowników

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu brzeskiego, którzy wtargnęli do jednego z domów na terenie gminy Dębno i pobili jednego z domowników. ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code