Strona główna » Wydarzenia » Konkurs dla NGO na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Konkurs dla NGO na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana.


Przedmiotem konkursu jest:
Powierzenie prowadzenia w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1.O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań, wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 119 892,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym:
1) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia – 59 946,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)
2) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Lipnica Murowana – 59 946,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Terminy składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2015 roku.

Więcej szczegółów w załączonym OGŁOSZENIU.

Wzór oferty wersji rtf dostepny jest TUTAJ

prezentacja_porady_prawne

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code