Strona główna » Z regionu » Gmina dofinansuje wyprawkę

Gmina dofinansuje wyprawkę

Wójt Gminy Łapanów  informuje, że  zgodnie z Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom  w 2013r. –  „Wyprawka Szkolna ”. Istnieje możliwość udzielenia pomocy na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Dotyczy to uczniów kl. I – III i V szkoły podstawowej, klasiy II szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów  słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie uprawnionych do udzielenia pomocy będzie przyznawane  na podstawie wniosku rodziców ucznia( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do  której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 10  września 2013r.

Kryteria dostępu ;
1/ uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin,   w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),  tj. 539 zł netto na osobę  w rodzinie;

2/  uczniom klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego  i technikum pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie;

3/  uczniom klas  II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum  pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 456 zł netto na  osobę w rodzinie, a uzasadniającym potrzebę udzielenia pomocy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub  ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub  wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia  losowego i sytuacji kryzysowej) może być udzielone dofinansowanie.

Liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5 % ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach II, III i V szkoły podstawowej i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie obejmuje podręczniki do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego. Program nie obejmuje uczniów niewidomych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również  zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych. Zakup  podręczników  należy udokumentować ;

1/  w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w  przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych. Oświadczenie o zakupie powinno dodatkowo zawierać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

2/ w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów, koszt zakupu zwracany jest po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
–  imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,
–  wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,
–  kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

Wzory wniosków dot. wyprawki znajdziecie tutaj.
(inf.prasowa)

Zobacz także

85-latek uwierzył oszustom i przekazał 120 tys. zł

Spore grono seniorów już wie, jak reagować na wszelkie próby wyłudzenia od nich pieniędzy a metody „na wnuczka” ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code