Strona główna » Wydarzenia » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego.


Kwota dofinansowania na lata 2017-2018 wynosi ogółem 3 741 815,59 zł  w tym ze środków wspólnotowych 91,89% i z wkładu krajowego 8,11%.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki :

– nie pracuje,
– nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– nie szkoli ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskane, uzupełnienie, lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych , potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W 2017 w ramach projektu planuje się :

–  organizację miejsc odbywania stażu dla 149 osób,
–  przyznanie bonu stażowego dla 10 osób,
–  zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 63 osób,
–  przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób,
–  szkolenie dla 5 osób
–  identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla 267 osób
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 267 osób. 

Dzięki realizacji projektu w latach 2017 i 2018 planuje się osiągnięcie następujących efektów:

– 369 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym 72 długotrwale bezrobotnych,
– 277 osób otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu, w tym 56 długotrwale bezrobotnych
– 255 osób bezrobotnych uczestniczące w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu, w tym 43 długotrwale bezrobotnych,
– 340 osób, które ukończą interwencję wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym 68 długotrwale bezrobotnych.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych na poziomie 17% .

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 35%,
– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach na poziomie 48%,
– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niekwalifikujących się do powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie 43%.

Zobacz także

Ciuch w Ruch – czyli wymianka ubrań!

Ciuch w Ruch to już kolejna akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe, tym razem do współpracy zaproszono młodzież z I liceum ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code