Strona główna » News » Absolutorium dla Burmistrza Bochni za 2014 rok

Absolutorium dla Burmistrza Bochni za 2014 rok

Osiągnięte w tym okresie dochody zamknęły się kwotą 102 mln. 939 tys. tj. o ponad 17 mln 150 tys. zł więcej niż w roku 2013, natomiast zrealizowane wydatki Miasta Bochnia wyniosły 104 mln 422 tys. tj. o ponad 12 mln 992 tys. zł więcej niż w roku 2013,  przy czym największy udział w strukturze wydatków budżetowych stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (34% budżetu).

Gmina Miasta Bochnia za 2014 rok osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie –- 1.482.757,17 zł przy zakładanym deficycie 3.917.519,00 zł, a na rachunku bieżącym Budżetu Gminy pozostały wolne środki w kwocie 3.571.108,18 zł.

Przyczyną pozostania na rachunku budżetu Gminy dużej kwoty wolnych środków była  konieczność zabezpieczenia wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej tj. Projektu „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz Budowy Targowiska „Mój Rynek”. Środki te stanowić będą jedno ze źródeł finansowania w/w inwestycji  w roku 2015.

Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów z lat wcześniejszych zaciągnięto kredyt w wysokości 9 mln zł.

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano 5 mln 250 tys. zł, zgodnie z założonym w budżecie planem, przy czym koszty związane z obsługą zadłużenia miasta Bochni powstałego w latach wcześniejszych wyniosły 1 mln 197 tys. zł

Łącznie dług publiczny Miasta Bochni z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31 grudnia 2014 roku wynosił 38 mln 150 tys. zł, co stanowi 37,06% zrealizowanych  w roku 2014 dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia w wysokości 108 mln 773 tys. zrealizowano, jak już wspomniałem, w kwocie 102 mln. 939 tys. zł, co stanowi 95% planu i jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na towarzyszącą nam kolejny rok dekoniunkturę. Wydatki ogółem zamknęły się w 2014 roku kwotą 104 mln 422 tys. zł, co stanowi 93% planu. Realizacja budżetu po stronie wydatków bieżących ogółem w 2014 r. przebiegała prawidłowo, o czym świadczy wskaźnik procentowy poziomu ich realizacji – 94%. Tylko w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach występuje niższe wykonanie niż winno wynosić na 31.12.2014 roku, jednak są to odchylenia niewielkie, a ich wydatkowanie w takiej wysokości wystarczyło na sfinansowanie wszystkich zadań bieżących ujętych w budżecie Gminy Miasta Bochnia. Świadczy to również o oszczędnym i celowym gospodarowaniu uzyskanymi przez Gminę środkami.

Z zaplanowanej kwoty wydatków na realizację inwestycji w wysokości 24 mln 233 tys. zł  w 2014 roku wydatkowano 21 mln 556 tys. zł tj. 89%. Przyczyną niższego wykonania zadań inwestycyjnych jest realizacja wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych o dużej wartości finansowej z udziałem dotacji zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.
Największym zadaniem inwestycyjnym realizowanym ze znacznym udziałem środków europejskich był Projekt „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” zaplanowany do wykonania w latach 2010 – 2014. Projekt ten został zakończony w terminie. Realizacja tego Projektu została już skontrolowana, nieprawidłowości nie stwierdzono, wystąpiono o przekazanie końcowej kwoty dotacji.

Fragment przemówienia burmistrza Stefana Kolawińskiego na sesji absolutoryjnej:
W 2014 r. samorząd bocheński nie realizował większych inwestycji kubaturowych. Wykonano najpotrzebniejsze prace, takie jak: remonty w budynkach szkół, przedszkoli oraz gimnazjów, budowy i remonty dróg, budowy oświetlenia ulicznego, kanalizacji, regulacje urządzeń przeciwpowodziowych itp. Jest to wynik obranej wcześniej taktyki, mającej na celu możliwie najlepsze przygotowanie finansów miasta na przyjęcie i skonsumowanie dotacji na uzbrojenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Stąd także stosunkowo niski kredyt zaciągnięty w omawianym okresie, przeznaczony na finansowanie deficytu budżetu oraz obsługę długu powstałego we wcześniejszych latach, po to, aby utrzymać dobrą zdolność kredytową.

Porównując wykonanie budżetu z roku 2013, nie sposób nie zauważyć tendencji wzrostowej wydatków majątkowych w budżecie zrealizowanym w 2014 roku, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście wydatków bieżących. W latach wcześniejszych na inwestycje samorząd przeznaczał większe środki – w 2009 ponad 36 mln zł, ale były to w znacznej mierze pieniądze pożyczone. W roku 2009 16 mln zł, w 2010 roku zaciągnięto kredyt ponad 10-ciu mln zł. Tak finansowane inwestycje spowodowały wzrost zadłużenia miasta z 17,18% w 2008 roku do 45,27% w roku 2011, do dziś ponosimy koszty obsługi tego długu. Jak już wspomniałem w 2014 roku podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu kredytu dopiero w drugim półroczu, kiedy to następuje zakończenie większości zaplanowanych zadań.

Do tego pamiętać należy o trwającym od dłuższego czasu okresie dekoniunktury, a także o kolejnych zobowiązaniach finansowych, które wynikają z nałożonych na samorządy przez ustawodawcę obowiązków. Mam tu na myśli np. obowiązek wynikający z § 30a Karty Nauczyciela, zgodnie, z którym do końca stycznia każdego roku jesteśmy zobowiązani wypłacać nauczycielom dodatkowe  wynagrodzenia. W 2014 roku był to wydatek rzędu ponad 480 tys. zł, znacznie wzrosły wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta.

Wzrost wydatków bieżących wynika także z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania  obiektów powstałych w minionych latach. Nie kwestionuję w żadnej mierze wzniesienia takich obiektów jak – hala widowiskowo-sportowa, boiska o sztucznej nawierzchni, przyszkolne place zabaw, zaznaczam tylko, że zakończenie ich budowy nie jest tożsame z zaprzestaniem wydatkowania na nie pieniędzy.  Utrzymanie w dobrej kondycji wybudowanych obiektów wymaga stałych nakładów.

Największą część wydatków bieżących z budżetu miasta, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na ten cel wydano 34 mln 887 tys. (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2 mln 684 tys. tj. o 8,4%) przy czym subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 16 mln 687 tys. Pamiętać należy także o wydatkach inwestycyjnych w oświacie, które w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 mln 126 tys. zł. Wykonano między innymi: remonty sanitariatów, remonty kuchni, remonty ciągów pieszych i schodów, remont boiska sportowego przy Szkole Nr 5, odwodnienie oraz wymieniono okna w Gimnazjum Nr 1.

Przedstawiając wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok stwierdzić należy, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na prawidłową realizację zadań Miasta. Potwierdza  to pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Możemy dziś spokojnie stwierdzić, że kondycja finansowa naszego samorządu jest stabilna. Obniżyliśmy także poziom wskaźników zadłużenia Miasta, kontynuowaliśmy skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne. Utrzymaliśmy wysoki wskaźnik nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej tj. oświaty, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej.

Pragnę podziękować Zastępcy Burmistrza, Robertowi Cerazemu, Skarbnikowi Gminy, Grażynie Zioło, Sekretarzowi, Edycie Groblickiej-Kuc, wszystkim naczelnikom i pracownikom Urzędu Miasta, oraz szefom i pracownikom jednostek podległych i spółek komunalnych za dobrą pracę. Dziękuję również Radnym, ponieważ Państwa decyzje przekładają się na kształt budżetu, pomagając osiągnąć jak najlepsze efekty naszej pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje dobra współpraca z samorządami ościennych gmin samorządem powiatu bocheńskiego i Zarządem Województwa Małopolskiego. Zaowocowała ona przekazaniem miastu ponad 8 mln 419 tys. zł  dotacji na zadania bieżące oraz znacznych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Cieszy również działający nowy zakład pracy w obrębie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, dający impuls do rozwoju i nowe miejsca pracy.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code