Strona główna » Z regionu » Nowy Wiśnicz: ponad 39 tys. zł na wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

Nowy Wiśnicz: ponad 39 tys. zł na wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

W gminie Nowy Wiśnicz prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie zadania w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy. W puli do rozdysponowania znajduje się 39 825 zł, w tym 8100 zł wkład własny gminy – rzeczowy (gmina zapewnia lokal wraz z infrastrukturą i mediami).

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu;

b) pisemną zgodę (oryginał oświadczenia albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przeprowadzenie przez upoważnionego pracownika gminy kontroli w zakresie: prawidłowego wykonywania zadania, wydatkowania przekazywanych środków finansowych oraz trybu zatrudniania pracowników, a także realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) opis uprzednio realizowanych przez podmiot zadań zbliżonych zakresem rzeczowym do zadania, którego dotyczy konkurs lub oświadczenie o nierealizowaniu dotychczas podobnych zadań;

d) kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika ośrodka oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie animatora;

e) nr rachunku bankowego.

Oferty, które zostaną otwarte przez komisję konkursową 4 kwietnia br o godz. 09.00., należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu Rynek 38  do 3 kwietnia  2014 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

Organizacje pozarządowe, które składają ofertę, zobowiązane są do złożenia jej w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „OTWARTY KONKURS OFERT wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą “.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zobacz także

Brzesko: Policja poszukuje sprawcy kolizji drogowej

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku poszukuje świadków kolizji drogowej, do której doszło w dniu 8 marca br. około godziny 16:00 ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code