Strona główna » Wydarzenia » Ważna informacja dla osób korzystających z abolicji w ZUS

Ważna informacja dla osób korzystających z abolicji w ZUS

Wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu dla osób, które w pierwszym kwartale 2013 r. otrzymały od ZUS decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej.

Ustawa abolicyjna to ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551), zakładająca możliwość umorzenia nieopłaconych składek wyłącznie za siebie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami dodatkowymi, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Osoby, które nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Co ważne, umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie na raty, warunkuje możliwość umorzenia należności. W takim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową. Niedotrzymanie terminów określonych ustawą abolicyjną oznacza decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. W takim przypadku płatnik może wystąpić ponownie z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, jednakże nie później niż do 15 stycznia 2015 r. – mówi Elżbieta Stachowiak, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Tarnowie.

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. i obejmuje osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Ponadto ustawodawca możliwością umorzenia należności na podstawie przepisów tej ustawy objął również spadkobierców oraz osoby trzecie, wobec których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zadłużenie z w/w tytułu. Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, tj. do 15 stycznia 2015 r. włącznie.

W przypadku, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej lub spadkobiercy za zadłużenie z tytułu składek, decyzję określającą wysokość zadłużenia lub decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie należności można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że 24–miesięczny termin określony w ustawie jest dłuższy – wyjaśnia Elżbieta Stachowiak.

Zobacz także

Mnóstwo muzyki i dobrej zabawy w ramach Kulturalnej od-nowy

Za nami druga tegoroczna odsłona „Kulturalnej od-nowy”. W sobotę, 13 lipca, na bocheńskim Rynku zaprezentowała się znana animatorki ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code