Strona główna » Więcej wiadomości » Trwa nabór do projektu “Wiatr w żagle”

Trwa nabór do projektu “Wiatr w żagle”

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni kontynuuje realizację projektu systemowego “Wiatr w żagle”, współfinansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na terenie powiatu bocheńskiego. W jego ramach przewidziano utworzenie m.in. 174 miejsc odbywania stażu.

Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano:
– szkolenia dla 60 osób;
– przyznanie 90 osobom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
– 50 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy;
– usługi pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem/modyfikacją Indywidualnego Planu Działania.

W 2014 r. zgodnie z kryteriami dostępu do udziału w projekcie na etapie kwalifikowania będą brane pod uwagę:
– osoby powyżej 50. roku życia;
– osoby poniżej 25. roku życia (w tym osoby z kategorii NEET);
– bezrobotni, którzy utracili zatrudnienie przed 1 stycznia 2013 r. w instytucjach sektora oświaty, figurujący w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni według stanu na 30.11.2013, wyrażające chęć udziału w projekcie.

Rekrutacja jest prowadzona w siedzibie bocheńskiego “pośredniaka” do wyczerpania zakładanej w projekcie liczby uczestników/uczestniczek z uwzględnieniem grupy preferowanej oraz budżetu projektu (4 mln 685 tys. 500 zł), zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci. Powiatowy Urząd Pracy może wstrzymać nabór osób nienależących do grupy preferowanej w celu spełnienia kryteriów dostępu.

Zapraszamy organizatorów (pracodawców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników) zainteresowanych organizacją  miejsc pracy/odbycia stażu dla uczestników projektu, w szczególności z grupy preferowanej, do składania: wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – czytamy na stronie internetowej bocheńskiego “pośredniaka”.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie “Wiatr w żagle”, zwłaszcza z grupy preferowanej, proszone są o zgłaszanie się w urzędzie do doradcy zawodowego lub pośrednika pracy celem uzyskania szczegółowych informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie.

Projekt “Wiatr w żagle” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI., Poddziałanie 6.1.3. POKL “Człowiek-najlepsza inwestycja”.

Zobacz także

Absolwenci szkół ponadpodstawowych kończą rok szkolny

Dziś 852 uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy ostatni szkolny rok. Maturzyści z racji czekających ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code