Strona główna » Więcej wiadomości » Nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Miejski Zespół Edukacji informuje nt. zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do klas pierwszych w bocheńskich szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Biała 2;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Oracka 6;
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary, ul. Konfederatów Barskich 27;
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki, ul. Kazimierza Wielkiego 71;
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

(Kliknij na nazwę Szkoły, aby wejść na jej stronę internetową)

Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Oracka 6. W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego konieczny jest bezpośredni kontakt rodziców z dyrekcją szkoły.

ZASADY, TERMINY I KRYTERIA NABORU

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub
 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych będą prowadzone w formie tradycyjnej (papierowej). Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają pisemne ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących pozostałe dzieci, czyli podlegają rekrutacji – w sekretariacie szkoły składają pisemny WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz inne załączniki określone we wniosku;
 • oddziałów integracyjnych – na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

1. Zapisy dzieci do szkół obwodowych

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że złożą w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 5 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. pisemne Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Sposób pobierania i składania zgłoszenia określany jest przez dyrektora danej szkoły.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Obwody poszczególnych szkół ustalone są w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 2081)

2. Przyjęcie dzieci do szkół pozaobwodowych

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszeń, pozostaną wolne miejsca w klasach I w szkole, na które pisemne wnioski o przyjęcie złożą rodzice/prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.
Postępowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, można składać w okresie od dnia 4 marca do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00 do wybranej szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora danej szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 802).

Zakwalifikowanie kandydata do klasy pierwszej w danej szkole nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie, w terminie określonym w Zarządzeniu nr 25/24 Burmistrza Miasta Bochnia, w wybranej szkole pisemnego oświadczenia. Brak złożenia potwierdzenia woli w odpowiednim terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji (utratą miejsca w klasie I w szkole).

3. Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w klasach I przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

4. Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania poszczególnych czynności rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 25/24 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku – KLIKNIJ TUTAJ

Zarządzenie nr 25/24 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – KLIKNIJ TUTAJ

Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz także

Bochnia Rocks: TSA MNKWL zagra koncert w Bochni

11 kwietnia 2024 r. o godz. 20 w dużej Sali kina Regis wystąpi TSA MNKWL. Skrótowiec MNKWL to nic innego ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code